Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 46

Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, 2008. Định hướng quản lý môi trường đầm phá  ven biển miền trung Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 28-43.

Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, 2008. Đặc điểm môi trường địa chất đầm Lăng Cô và hướng sử dụng hợp lý. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 403-413.

Lưu Văn Diệu, Nguyễn Hữu Cử, 2008. Đặc điểm thủy hóa và chất lượng nước vịnh Tiên Yên - Hà Cối. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 83-91.

Trần Mạnh Hà, 2008. Kết quả nghiên cứu nguồn giống đáy tôm  cua vùng cửa Lạch Huyện, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 204-213.

Đỗ Mạnh Hào, 2008. Một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn biển đất ao đầm nuôi tôm sú huyện Kiến Thuỵ - Hải phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội : tr.214-220.

Đỗ Mạnh Hào, 2008. Bước đầu nghiên cứu chế phẩm sinh học HIO xử lý ô nhiễm chất hữu cơ nguồn nước thải nuôi tôm sú ở quy mô phòng thí nghiệm. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 221-227.

 

Nguyễn Thị Phương Hoa, Lưu Văn Diệu, Nguyễn Mạnh Thắng, 2008. Đánh giá mức độ nhiễm bẩn và khả năng gây độc của một số chất trong trầm tích bề mặt vịnh Bái Tử Long. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, Phạm Thế Thư, 2008. Dẫn liệu  về mối quan hệ của muối dinh dưỡng với sự phát triển mật độ thực vật phù du ở vùng ven biển Đồ Sơn - Cát Bà (Hải Phòng). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 273-283.

Lăng Văn Kẻn, Nguyễn Đăng Ngải, Chu Thế Cường, Lê Quang Dũng, Trần Mạnh Hà và Nguyễn Thị Mai Lựu, 2008. Dẫn liệu bước đầu về khu hệ động vật đáy ven bờ thành phố Vũng Tàu. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 180-193.

Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Thảo, 2008. Giám sát biến động bồi tụ - xói lở bờ biển khu vực cửa Thuận An bằng tư liệu viễn thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 60-71.

Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, 2008. Viễn thám và GIS góp phần quản lý bền vững vùng bờ biển cửa Thuận An, Thừa Thiên - Huế. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 72-82.

Tran Dinh Lan, Cao Thi Thu Trang, Do Thi Thu Huong et al., 2008. Environmental efects asociated with Mobility in Hai Phong City, Vietnam. Vrije University Brussel, University of Thessaly, Institute of Marine Environment and Resources, Hai Phong, 93 pages.

Tran Dinh Lan, Athanasios Ziliaskopoulos, Luc Hens, 2008. Integrated Mobility Planning for hai Phong City, Viet Nam, A proposal for a better integration of environmental and helth aspect into mobility planning. Vrije University Brussel, University of Thessaly, Institute of Marine Environment and Resources, Hai Phong, 150 pages.

Phạm Văn Lượng, Đào Viết Tác và Đàm Đức Tiến, 2008. Đánh giá khả năng xử lý nước thải của rong Sụn (Kappaphycus alvarezii Doty Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 163-172.

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2008. Địa tầng hệ thống đảo ven bờ thềm lục địa Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất - Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững (Hạ Long, 9-10/10/2008): tr. 210-221.

Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía đông vịnh Bắc bộ, Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 138-147.

Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng, 2008. Phân loại các kiểu bờ ở Biển Đông theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 250-258.

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, 2008. Những đặc trưng địa hệ cơ bản của vịnh Tiên Yên - Hà Cối. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 5-27.

Trần  Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 2008. Một số kỳ quan địa chất tiêu biểu ở vùng biển và ven bờ Việt Nam. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 414-421.

Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Cử, Đặng Hoài Nhơn, 2008. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo trong trầm tích đâm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế). Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 92-101.

Nguyễn Văn Thảo, 2008. Giám sát biến động bồi tụ - xói lở khu vực cửa Thuận An bằng tư liệu viễn thám. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 60-71.

Nguyễn Thị Thu, 2008. Nguồn giống cá cửa Lạch Huyện. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 159-170.

Nguyễn Thị Thu, 2008. Nguồn giống cá các thảm cỏ biển trung bộ Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 170-180.

Phạm Thế Thư, Chu Văn Thuộc và Nguyễn Thị Minh Huyền, 2008. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số muối dinh dưỡng tới sự phát triển của tảo độc hại Pseudo-nitzchia pungens trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 228-243.

Phạm Thế Thư, Đỗ Mạnh Hào, 2008. Bước đầu nghiên cứu sự phân bố một số nhóm vi sinh vật đất dị dưỡng trong vùng ngập triều Bàng La, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 258-272.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Xuân Hoà, 2008. Nguồn lợi thảm cỏ biển đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 194-203.

Trần Anh Tú, Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Hữu Cử, 2008. Mô phỏng qúa trình tràn dầu khu vực đảo Bạch Long Vĩ bằng mô hình Delft-3D. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 13, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 342-351.

2009

Tran Dinh Lan, 2009. Coastal aquaculture and shrimp farming in North Vietnam and environmental cost estimation. Aquatic Ecosystem Health & Management, Taylor & Francis, in press.

Tran Dinh Lan, 2009. Assessment of some marine ecosystems using sustainable utilization indicators in Hai Phong - Quang Ninh coastal area, VietnamAquatic Ecosystem Health & Management, Taylor & Francis, in press.

Đỗ Công Thung và nnk., 2009. Họ Trai tai tượng biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Động vật thân mềm toàn quốc: tr. 11.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net