Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 90

Đặng Ngọc Thanh

Tình hình điều tra nghiên cứu biển hiện nay và phương hướng nghiên cứu trong thời

gian tới ( Sinh học và nguồn lợi sinh vật biển)

2. Đỗ Công Thung, Lê Thị Thúy

Đa dạng sinh học và đề xuất một số khu bảo tồn vùng biển quần đảo Trường Sa

Biodiversity and proposal for some marine protected areas in Truong Sa

archipelago

3. Nguyn Quang Hùng, Đỗ Anh Duy

Đa dạng Sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển

Việt Nam

Bioodiversity and aquatic resources in Vietnam’s coastal mangrove ecosystem

4. Võ Sĩ Tuấn

Biến động đa dạng Sinh học rạn san hô vịnh Nha Trang và các giải pháp quản lý

Biodiversity dynamics of coral reefs in Nha Trang bay and management measures

5. Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng, Hứa Thái

Tuyến

Xu thế biến động đa dạng sinh học rạn san hô ở khu bảo tồn biển Phú Quốc

Biodiversity dynamics trend of coral reefs in Phu Quoc marine protected area

6. Nguyễn Văn Quân

Đa dạng Sinh học và tiềm năng nguồn lợi cá rạn san hô đảo Nam Yết và thuyền

chài, quần đảo Trường Sa

Biodiversity and potential resources of coral reefs fishes in Nam Yet and thuyen

chai islands, Truong Sa archipelago

7. Võ Văn Phú; Nguyễn Xuân Ngọc; Biện Văn Quyền

Về đa dạng sinh học thành phần loài động vật có xương sống ở đảo cồn cỏ, tỉnh Quảng

Tr(*)

About the species composition diversity of the vertebrata fauna in conco island,

Quang Tri province

Phạm Thế Thư, Corinne Bouvier, Chu Văn Thuộc và Trịnh Văn Quảng

Đa dạng quần xã vi khuẩn nổi ở một số khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam

Diversity of bacterial communities in some nothern coastal areas of Vietnam

9. Đỗ Mạnh Hào, Đỗ Công Thung

Một số kết quả nghiên cứu khu hệ vi sinh vật tại quần đảo Trường Sa

Results of study on microbiota in Truong Sa archipelago

10. Nguyễn Đăng Ngải

Sự đa dạng và các đặc trưng phân bố của giống san hô cành (Acropora) vùng biển

quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

Richness and characteristic distribution of coral genus Acropora in Truong Sa

archipelago

11. Vũ Thanh Ca, Đàm Đức Tiến, Phạm Văn Hiếu

Thực trạng hệ sinh thái biển khu vực đảo Lý Sơn và tiềm năng bảo tồn

Status of marine ecosystems in Ly Son island area and conservation potential

12. Nguyen Thi Xuan Phuong, Nguyen Dinh Tu, Nguyen Vu Thanh

Preliminary research on biodiversity of free-living marine nematode community in

tra co, Quang Ninh province, Vietnam

13. Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Kim Thanh

Đa dạng hệ thực vật thủy sinh bậc cao ở Việt Nam

Diversity of aquatic vascular flora in Vietnam

14. Nguyễn Văn Quân , Nguyễn Nhật Thi

Bảo tàng, bảo tồn biển trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Linkages of museums, marine protected areas in the system of Vietnam national

museums of nature

15. Phạm Thược

Rùa biển Việt Nam- nguồn tài nguyên quí giá cần được bảo vệ

Sea turtles - a precious marine resource of Vietnam necessary to be protected

16. Chu Thế Cường

Hiện trạng quần thể rùa biển tại quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

The status of marine turtle population in Truong Sa archipelago, Vietnam

Nguyen Duc The, Chu The Cuong

Quần thể Rùa biển ở Nam Trung Bộ: Hiện trạng và các mối đe dọa

Marine turtle population in the south central provinces: Actual status and threats

18. Nguyễn Nhật Thi

Sơ bộ nghiên cứu thành phần cấu trúc của khu hệ cá vùng biển ven bờ Tây vịnh Bắc

B

Study on species composition of the fish fauna in nearshore waters western areas

of Bac Bo gulf

19. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ

Danh sách thành phần loài họ cá mú Serranidae ở vùng biển Việt Nam

A check list of groupers species (Serranidae) in Vietnam sea

20. Lê Quang Dũng, Naoko Chino

Một số đặc điểm di cư của cá chình nhật bản Anguilla japonica vùng biển ven bờ

tỉnh Tokushima, Nhật Bản

Life history migration of Japanese eel (Anguilla japonica) in Tokushima coast of

Japan

21. Đặng Đỗ Hùng Việt, Nguyễn Văn Quân, Vũ Duy Vĩnh

Nghiên cứu thành phần, biến động mật độ phân bố trứng cá - cá con cơ sở khoa học

cho việc xác định các bãi đẻ nhóm cá rạn san hô tại vùng biển Hải Vân – Sơn Chà

Study on composition, distribution and density change of fish eggs and larvae,

scientific basis for location of reef fishes spawning areas in Hai Van – Son Cha sea

area

22. Phan Thị Kim Hồng, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang, Hoàng Xuân Bền,

Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn

Đa dạng loài động vật đáy trong thảm cỏ biển ở vịnh Nha Trang – Khánh Hoà

Species diversity of zoobenthos in seagrass beds at Nha Trang bay – Khanh Hoa

province

23. Hồ Văn Thệ, Nguyn Ngọc Lâm

Dẫn liệu về tảo hai roi sống đáy ở vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam)

Data on benthic dinoflagellates from Truong Sa archipelago

24. Đinh Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu

Hiện trạng phân bố ấu trùng tôm tại các rạn san hô khu vực Cát Bà – Hạ Long

Status of shrimp larvae distribution in coral reefs Ha Long – Cat Ba

Lê Hùng Anh, Đặng Ngọc Thanh

Thành phần loài giáp xác chân khớp (amphipoda) vùng biển ven bờ Việt Nam

The amphipoda ( gammaridea) species composition in Vietnam nearshore waters

26. Samotylova N.N. , Kazachenko V. N. , Hà Duy Ngọ, Nguyễn Vũ Thanh

Loài giáp xác Caligus arii bassett – smith, 1898 ký sinh ở cá biển Việt Nam

(crustacea: Siphonostomatoida: Caligidae)

Parasitic copepod Caligus arii bassett-smith, 1898 (crustacea: siphonostomatoida:

caligidae) in Vietnam marine fishes

27. Phan Thị Kim Hồng

Giun nhiều tơ (polychaeta) ở vịnh Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Diversity of polychaeta in Phan Thiet bay – Binh Thuan province

28. Nguyễn Đăng Ngải

Hiện trạng và xu thế của các rạn san hô khu vực Hạ Long, Cát Bà

Status and dynamics trend of coral reefs in Ha Long, Cat Ba areas

29. Nguyễn Hoàng Minh

Cấu trúc quần xã thực vật phù du vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ

Study on seasonal change of phytoplankton in the south-east nearshore waters of

Vietnam

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net