Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 88

42. Nguyễn Địch Dỹ, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Vĩnh,Vũ Văn Hà, Đặng Minh Tuấn

Biến động vùng cửa sông ở Việt Nam trong holocen - hiện đại, dự báo xu thế diễn

biến

The changes of river mouth basin in coastal area of Vietnam during the holocene -

recent, forcast of the changing trend

43. Phan Trng Trnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy

Quc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyn Quang Xuyên,Nguyn

Viết Thun, Bùi ThTho

Chuyển động kiến tạo hiện đại và động đất, sóng thần, ở vùng Biển Việt Nam và lân

cận

The movement of modern tectonic and earthquake, tsunami in Vietnam sea and

adjacent

44. Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Phúc, Duy nh

Tác động của đập chứa thượng nguồn đến dòng và quỹ dinh dưỡng nitơ và phôtpho

trong nước các vùng cửa sông ven bờ Bắc Bộ

The impact of upper stream dams on the flows and budgets of N and P nutrients in

water of north coastal river mouth areas

45. Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Văn Thảo, Đinh Văn Huy và Nguyễn Đăc Vệ

Tác động của hồ chứa thượng nguồn đến bồi tụ và xói lở các vùng cửa sông ven bờ Bắc

B

The impact of upstream dams on accumulation and erosion in river mouth areas of

north coastal zone

46. Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Đức C

Nghiên cứu tác động của đập chứa thượng nguồn đến biến động đường bờ biển châu

thổ Sông Hồng

Study on the impact of upper stream reservoirs to coastline change in red river delta

47. Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Đức Cự, Trần Đức Thạnh

Ảnh hưởng của đập Hòa Bình đến phân bố vật liệu lơ lửng vùng ven bờ châu thổ Sông Hồng

The impact of Hoa Binh dam on distribution of suspended sediment in coastal areas

of red river delta

48. Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Lân, Nguyễn Quang Minh, Bùi Anh Tuấn

Một số kết quả bước đầu trong nghiên cứu trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ

Some primary results of submarine landslide research in the continental shelf of

south central Vietnam

49. Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Nguyễn Trung Minh, Bùi Việt Dũng,

Nguyễn Tiến Hải, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Quang Long

Một vài kết quả nghiên cứu về tích tụ trấm tích trên phần chân châu thổ của châu thổ

Mekong và thềm kế cận

Some research results on the accumulation of sediment on the foot delta of the

Mekong delta and adjacent shelf

50. Doãn Đình Lâm, Nguyễn Địch Dỹ, Vũ Văn Vĩnh

Đặc điểm địa mạo và biến động địa hình châu thổ ngầm sông Mêkông

Geomorphological characteristics and topographic changes in Mekong submerged delt

51. Trần Hà Phương, Nguyễn Thanh Hùng

Sự phát triển bãi bồi mũi Cà Mau qua ảnh vệ tinh

The tidal flat development of Ca Mau cape based on satellite images

52. Lê Xuân Thuyên

Một số đặc điểm thủy thạch động lực ở vùng ven bờ, quanh mũi Cà Mau

Some coastal hydro-sedimentary features surrounding the cape Camau

53. Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu

Hiện trạng xói lở - bồi tụ tại các cửa sông ven biển tỉnh Phú Yên

The status of erosion - accumulation in the coastal estuaries of Phu Yen province

54. Vũ Tuấn Anh

Tính toán biến đổi địa hình đáy khu vực biển cửa sông thu bồn (tỉnh Quảng Nam)

do tác động của dòng chảy

The evaluation of bottom topography development of thu bon’s rivermouth (Quang

Nam province) due to its flow

55. Nguyễn Tiến Hoàng, Nguyễn Đình Hòe

Nghiên cứu xu thế xói lở bờ biển Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó

A study of coastal erosion trend in Thua Thien Hue province and proposing

adaptation solutions

56. Đặng Hoài Nhơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Mai Lựu, Nguyễn Đình Khang,

Đinh Văn Nhân, Phan Sơn Hải, Phạm Tiến Đức

Tốc độ lắng đọng trầm tích và tích lũy một số kim loại trong trầm tích đới gian triều

vùng ven bờ châu thổ sông Hồng

Sedimentation rates and accumulation metals in sediment of intertidal zone of red

river delta

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net