Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 4

1.                  APHA (1975), Standard method for the examination of water and wastewater. APHA/WPCF/AWWA, Washington.

2.                  Bu Olayan Ah (1997), "Accumulation of copper, nickel, lead and zinc by snail, Lunella coronatus and pearl oyster, Pinctada radiata from the Kuwait coast before and after the gulf war oil spill”, Science of the total environment,  Coden, vol. 197, no. 1-3, pp. 161-165.

3.                  Ballschmiter, K and M.Zell (1980), "Analysis of polychlorrinated biphenyls(PCB) by gass capillary chromatography”, Fresnius Z. Anal.Chem. 302: 20-31.

4.                  Bernine Khan and Berrin Tansel (1999), "Mercury Bioconcentration Factors in American Alligators (Alligator mississippiensis) in the Florida Everglades”, Ecotoxicology and Environmental Safety 47, 54 (2000).

5.                  Đặng Kim Chi (2003), "Nghiên cứu độc học môi trường đầu tiên ở Việt Nam (VIE/97/031”, Khoa học và Công nghệ, số 10, 6/3/2003, tr. 13.

6.                  Đặng Kim Chi và nnk (2005), "Sinh vật tích tụ - một phương pháp đánh giá ô nhiễm kim loại nặng”, Tạp chí độc học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội số 12, trang 12-17.

7.                  Nguyễn Đức Cự (2006), "Xác định tiêu chuẩn CN-, Cu2+, Zn2+ cho môi trường nước biển trong nuôi trồng thủy sản bằng thí nghiệm độc tính tại trạm biển Đồ sơn”, Báo cáo tổng kết đề tài năm 2006, Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

8.                  Claudio Eduardo de Azevedo e Silva (2007), "Polychlorinated biphenyls and DDT in swordfish (Xiphias gladius) and blue shark (Prionace glauca) from Brazilian coast”, Chemosphere 67 (2007) S48–S53.

9.                  Đặng Kim Chi (2008), "Độc học môi trường”, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, trường Đại học Bách khoa – Hà Nội, trang 10-34.

10.              Freed D.J. and Faulkner L.R. (1972), "Characterization of gas chromatographic effluents via scanning fluorescence spectrometry”.

11.              G.S. Jancinto, J.P. Duyanen, C.I.S. Narcise and E.C. Santiago (1999),  Approaches in assessing contamination of sediment by trace elements and PAHs in Manila.

12.              Đỗ Quang Huy, Dương Thanh Nghị (2001), "Xác định dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí”, Tạp chí Môi trường,   ĐHQGHN.

13.              Koeam, J.H., Ten Noever de Brauw, M.C., and de Vos, R.H. (1969), "Chlorinated biphenyls in fish, mussels and birds from the River Rhine and the Netherland coastal area”, Nature,  221, pp 1126-1128.

14.              Mullin, M.D. and et al (1984) "High-resolution PCB analysis: Synthesis and chromatographic properties of all 209 PCB congeners”,  Environ. Sci. Technol, vol 18, pp 448-476.

15.              Phùng Thị Anh Minh (2007), Mô hình tích luỹ kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể tại cửa sông Cấm - Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại học Bách Khoa –Hà nội.

16.              Dang Duc Nhan, Nguyen Manh Am, Carvalho, J.-P. Villeneuve, C.Cattini (1999), "Organochlorine pesticides and PCBs along the coast of north Vietnam”,  The science of the total environment 237 238(1999)363-371.

17.              Nongluck Ruangwises (1998), "Heavy metals in green mussels (Perna viridis) from the gulf of Thailand”,  Journal of Food Protection, vol.61, no.1, pp 94-97.

18.              Dương Thanh Nghị (2009), "Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật ven biển Hải Phòng”, Đề tài cấp Thành phố Hải Phòng, Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

19.              Dương Thanh Nghị, Cao Thu Trang, Phạm Thị Kha, Vũ Thị Lựu (2009). "Nghiên cứu sự tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền(PAHs, PCBs) trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật biển ven bờ”, Đề tài cấp Viện khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2008-2009.

20.              Risebrough, R.W and et al (1968), "Polychlorinated biphenyls in the global ecosystem”, Nature, vol 220, pp 1098-1102.

21.              Roser Martı´-Cid, Ana Bocio, Juan M. Llobet, Jose´ L. Domingo (2007), "Intake of chemical contaminants through fish and seafood consumption by children of Catalonia, Spain: Health risks”, Food and Chemical Toxicology 45 (2007) 1968–1974.

22.              Trương Quốc Phú (1999), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao, Luận án tiến sĩ, Đại học Cần Thơ.

23.              Chu Phạm Ngọc Sơn (1998), "Nghiên cứu mức độ tích lũy kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, As), một số độc chất sinh học biển DSP, PSP, ASP, độc tố hữu cơ PCB, PAH và dư lượng thuốc trừ sâu DDD, DDT, DDE trong một số thủy sản như nghêu, sò huyết tại một số vùng nuôi trồng và khai thác thủy sản để phục vụ xuất khẩu thủy sản thành phố”, Báo cáo tổng kết đề tài năm 1998, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm.

24.              Lê Thị Siêng (2005), "Bước đầu nghiên cứu khả năng lọc bỏ chất hữu cơ và thực vật của sò huyết trong nước”, tuyển tập kết quả Khoa học & Công nghệ năm 2005, Đại học Cần Thơ.

25.              Lê Xuân Sinh (2009), "Báo cáo quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong nước biển ven bờ phía bắc Việt Nam giai đoạn 1999 – 2008”,  Kỷ yếu hội thảo Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

26.              Lê Xuân Sinh (2009), "Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. Lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng”, Luận văn thạc sĩ khoa học Bách Khoa, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa – Hà Nội.

27.              Lê Xuân Sinh (2010), "Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. lyrata  khu vực cửa sông Bạch Đằng”, Tạp chí độc học, số 14, trang 29-31.

28.              Cao Thu Trang, Dương Thanh Nghị và nnk (2002), "Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật hữu cơ clo trong mẫu nước, trầm tích biển”, Tài Nguyên và Môi trường biển, tập 5. Nxb. Khoa học Kỹ thuật.

29.              Trần Đức Thanh, Cao Thị Thu Trang và nnk (2007), "Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam”, Báo cáo tổng kết đề tài năm 2007, Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

30.              USEPA (2002), "Short-term Method for Estimating the Chronic Toxcity of Effluent and Receiving Water to Marine Organisms”, Environmental Protection Agency, 5th Edition, Washington DC 20460.

31.              Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm (2005), "Hàm lượng lim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 5, số 5. Trang 58-63.

32.              Www.pesticideinfo.org/ List_Eco ChemSpecies.jsp? Taxa_Group 'Molluscs'. (Đây là trang web thống kê các kết quả nghiên cứu các giá trị tích lũy độc tố trong sinh vật).

33.              Nguyễn Huy Yết (2008), Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp bảo vệ và phát triển vùng nghêu giống ven biển Nam Định, Báo cáo tổng kết đề tài năm 2008. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net