Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 87

27. Vũ Trường Sơn, Hoàng Anh Khiển, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Văn

Đức Nam, Văn Trọng Bộ, Lê Anh Thắng

Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam từ 0 - 100m

nước và định hướng khai thác bền vững

To assess the prospects of construction materials of Vietnam seabed at the deep

water level 0 - 100m and oriented sustainable exploitation

28. Vũ trường Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Hồ Quốc Khánh, Văn Đức Nam

Thăm dò khoáng sản rắn đáy biển sâu trên thế giới, cơ hội, thách thức đối với Việt

Nam

Deep sea solid mineral resources exploration in the world, opportunities and

challenges for Viet Nam

29. Trịnh Thế Hiếu, Trần Văn Bình

Hiện trạng khai thác và xu thế biến đổi tài nguyên thiên nhiên tại dải ven biển Nam

Trung B

The exploration status and changing trend of natural resources in coastal areas of

south central

30. Vũ Trường Sơn, Văn Trọng Bộ, Đào Bùi Din, Nguyễn Minh Hiệp, Văn Đức

Nam, Nguyễn Văn Tiếp

Nâng cao năng lực thiết bị khảo sát lấy mẫu Địa chất - Khoáng sản biển và định

hướng phát triển

The study of geology structural and geodynamic to assess the potential of petroleum

resource and gas hydrate of deep water zone of central Vietnam

31. Ngô Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Huy, Trần Trọng Dần, Nguyễn Xuân Nam

Kết quả ứng dụng phương pháp sonar quét sườn trong điều tra Địa chất và Khoáng

sản biển

32. Lê Duy Bách, Ngô gia Thắng, Phùng Thị Thu Hằng

Đặc điểm kiến tạo pliocen - đệ tứ thềm lục địa Miền Trung

Characteristics of tectonic activities in pliocene - quaternary period of central

continental shelf

33. Mai Thanh Tân, Nguyễn Biểu, Lê Văn Dung, Dương Quốc Hưng

Phân tích địa chấn địa tầng trầm tích pliocen - đệ tứ thềm lục địa Miền Trung

Seismic stratigraphy analysis of pliocene - quaternary sediments in the continental

shelf of central Vietnam

34. Phùng Văn Phách, Karl Stattegger, Nguyễn Trung Thành, Bùi Việt Dũng

Tiến hóa đới ven biển đồng bằng sông Cửu Long và vùng thềm lục địa kế cận trong

holocen - hiện đại

Holocene-recent coastal evolution of Cuu Long river delta and adjacent continental

shelf

35. Phan Trung Điền

Các thành tạo trước - kainozoi bị chôn vùi ngoài khơi Tây - Nam Việt Nam

Pre-cenozoic formations being buried offshore Vietnam southwest

36. Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn Đức Minh Ngọc, Trần Nghi, Đinh Xuân Thành và nnk

Nghiên cứu trầm tích tầng mặt khu vực cửa Thuận An đến cửa Ninh Chữ từ 30 - 100m

nước

37. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi

Giải đoán động lực môi trường trầm tích trên cơ sở phân bố kích thước hạt cát

An interpretation of depositional environment hydrynamics based on the grain-size

distribution of sands

38. Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Thế Hùng

Hình thái cấu trúc móng trước cenozoic khu vực quần đảo Trường Sa và trũng sâu

Biển Đông

Pre-cenozoic basement structure in the truong sa archipelago and the East Sea deep

basin are

39. Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi, Trần Đức Thạnh

Đặc điểm thống kê kích thước hạt trầm tích vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Grain-size statistical features of sediments in the Bai Tu Long bay, Quang Ninh

40. Dương Quốc Hưng, Vũ Ngọc Yến

Xác định ranh giới trầm tích đệ tứ trên thềm lục địa Miền Trung Việt Nam theo tài

liệu địa chấn phân giải cao

Boundary delineation of quarternary sediment on the middle of Vietnam continental

shelf according to high resolution seismic records

41. Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Hồng Phương,

Trần Thị Mỹ Thành, Phan Trọng Trịnh

Một số kết quả về đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần vùng ven biển, hải

đảo Việt Nam và các giải pháp ứng phó phòng tránh

Some results on tsunami and earthquake hazard assessments in the Vietnam coastal,

island areas and solutions of preparedness and prevention

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net