Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 100

Lư Quang Thuận, Huỳnh Thế Dân, 3/2011. Xử lý số liệu sóng – dòng chảy và thực

nghiệm số liệu sóng và dòng chảy đo tại biển Bình Châu – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viện

Cơ học và Tin học ứng dụng.

Emmanuel Osalusi, 2010. Analysis of Wave and Current Data in a Tidal Energy Test

Site. Submitted for the degree of PhD. Heriot-Watt University, Institute of Petroleum

Engineering.

Phòng Cơ học Biển và Môi trường, 2010. Báo cáo tổng hợp số liệu đo sóng và dòng

chảy từ năm 2005 đến 2010. Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng.

Teledyne RDI Inc, 2004. Wave Measurements and the ADCP Waves Array Technique.

Eugene A. Terray, Blair H. Brumley and Brandon Strong, RD Instruments, Inc. San

Diego, 2001. Measuring Waves and Currents with an Upward-Looking ADCP.

Đề tài Độc lập. Đánh giá tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dải ven

biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ

thiệt hại phục vụ phát triển bền vững. TS. Bùi Hồng Long chủ nhiệm. Năm 2007

Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung. Tính toán dòng chảy 3 chiều cho vùng cửa sông.

Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ biển, 4(3) tr. 43-53.

Greenberg, D., Shore, J.A., Dowd M. A finite element circulation model for

embayments with drying intertidel areas and its application to the Qouddy region of

the Bay of Fundy. Ocean modelling. Elsevier, 10(2005), 211-231 pp.

J. D. Milliman and R.H. Meade, "World-wide delivery of river sediments to the

oceans”, Journal of Geology, v. 91, 1983, p. 1-21.

Lê Đình Mầu, " Nghiên cứu vùng cửa sông Mê Kông và các quá trình tương tác giữa

chúng và vùng nước trồi NTB”, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hợp tác theo nghị định thư

Việt Nam-CHLB Đức, Viện Hải dương học (2011).

N. Booij, R. C. Ris, and L. H. Holthuijsen, "A third-generation wave model for coastal

regions. 1- Model description and validation”, Journal of Geophysical Research, 104

(C4), 1999, p. 7649-7666.

S. Mandal, and L. H. Holthuijsen, "A numerical wave prediction model DOLPHIN:

Theory and test results”, Report No. 3-85, Delft University of Technology, Department

of Civil Engineering, Group of Fluid Mechanics (1985).

Nguyễn Bá Xuân, Nguyễn Văn Tuân (2006): Đặc điểm dòng biển Đông qua phân tích

các số liệu đo trong qúa khứ.Tp chí khoa hc và công nghbin. 3(T.6)/2006, 1-13.

Nguyễn Bá Xuân (1992): Phân vùng các loại nước tng mt trong vùng biển Đông Nam

Việt Nam theo các đặc trưng nhiệt-mui.Tuyn tp nghiên cu bin. T4, 57-65 ( 1992).

Nguyễn Bá Xuân (2001): Đặc điểm động lc ca dòng chy tng hp mt svùng

bin thm lục địa Vit Nam qua sliệu đo đạc dài ngày ti các trm phao. Tuyn tp

nghiên cu bin. T XIII, 57-68 (2001).

Nguyễn Bá Xuân (2005): Một số kết qủa đo đạc dòng chảy lớp mặt tại vùng biển

quanh đảo Hòn Lớn-Vịnh Vân Phong. Tạp chí khoa học và công nghệ biển, phụ

trương 4 (T5)/2005, 50-58 ( 2005).

Nguyễn Bá Xuân, Nguyễn Văn Tuân (2006): Những đặc điểm chủ yếu ca dòng chy

tng hp vùng bin thm lục địa đông Nam Việt Nam.Tp chí khoa hc và công ngh

bin. 1(T.6)/2006, 1-11.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net