Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 112

1.     6. Phạm Ngọc Nam, "Tuyển tập các bài viết, báo cáo về công trình biển DKI”, Tập I

2.     (1989-1995), Tập II (1996-2008).

3.     7. Hoàng Xuân Lượng, "Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của nền san hô và tương tác

4.     giữa kết cấu công trình và nền san hô", Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài

5.     KC.09.07/06-10.

6.     8. Nguyễn Văn Hợi và các cộng sự, "Báo cáo khoa học: Điều tra khảo sát và nghiên

7.     cứu về ma sát giữa cọc và nền san hô trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa", Dự án

8.     nhánh ĐTB11.3, 12/2010.

9.     Trung tâm Hải văn/ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, "Báo cáo Đặc trưng các

10. yếu tố khí tượng thủy văn biển khu vực DKI", 2009.

11.                        Bộ tư lệnh Công binh, "Báo cáo khoa học công trình đề nghị Nhà nước xét giải

12.                        thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2010 - công trình Các giải pháp khoa

13.                        học công nghệ trong xây dựng các trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật - Công trình

14. DKI giai đoạn 1990 – 2010", 2010.

15. "Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học về công trình Bin – DKI lần thứ 2".

16. "Hồ sơ dự án, thiết kế sửa chữa nâng cấp công trình DKI/14, 15", 2010.

17. "Tạp chí Thông tin khoa học Quân sự Công binh", Chuyên đề về công trình Biển

18. DKI, số 41, 02/2010.

19. "Tài liệu Hội thảo, tổng kết xây dựng công trình DKI giai đoạn 1989-2009".

20. Hồ sơ TK, XD các công trình DKI (1989 – 2010) tại BTL CB.

21.                        Lương Xuân Quỳ, Mai Ngọc Cường và Lê Quốc Hội, "Tổng quan kinh tế Việt Nam

22. năm 2009 và khuyến nghị chính sách cho năm 2010”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số

23. 150, 12/2009, trang 7-13.

24.                        Cục Hàng hải Việt Nam, "Báo cáo 5 năm thực hiện Bộ luật hàng hải Việt Nam

25. (2011).

26. UNTAD Reports, Review of Maritime Transport, 2009-2010.

27. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Tuyển tập văn bản quy phạm pháp luật, 2010.

28. Nguyễn Thái Chung, Nền san hô và sự làm việc của cọc trong nền san hô, Luận án Tiến

29. sỹ kỹ thuật, 2006.

30. Hoàng Xuân Lượng, Tuyển tập tổng kết đề tài KC.09.08, Cục lưu trữ quốc gia, 2005.

31. Hoàng Xuân Lượng, Tuyển tập tổng kết đề tài KC.09.07/06-10, Cục lưu trữ quốc gia, 2010.

32. A.B.Fadeev, Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa cơ học, NXB Giáo dục, 1995.

33. O. C. Zienkiewicz, FRS and R.L. Taylo, The Finite Element Method, Mcgraw-Hill Book

34. Company, 1986.

35. Joint Interface (Slip) Elements in Crisp in 2D and 3D Space, Amir Rahim, March 1998.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net