Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 146

1. Báo cáo tổng kết dự án HTQT Việt Nam - Niu Di Lân, 2007-2009. Đánh giá độ nguy
hiểm và rủi ro sóng thần và ứng phó của Việt Nam.. Viện Vật lý địa cầu (Việt Nam).
Viện Khoa học địa chất và hạt nhân (Niu Di Lan). Hà Nội-Wellington.
2. Bùi Công Quế và n.n.k, 2010. Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng
thần vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm
nhẹ hậu quả. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài KHCN, mã số ĐTĐL 2007G/45.
3. Bùi Công Quế và nnk., 2005. Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều
kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. Báo cáo tổng kết đề tài
KC-09-02. Chương trình nghiên cứu biển KC-09- Hà Nội.
4. Campbell K. W., 1997: Empirical Near-Source Attenuation Relationship for
Horizontal and Vertical Components of Peak Ground Acceleration, Peak Ground
Velocity, and Pseudo-Absolute Acceleration Response Spectra, Seismological
Research Letters, Volume 68, N1, Jan./Feb. 1997.
5. Earthquake Hazards program. U. S. Geological Survey (USGS), National Earthquake
Information Center. World Data Center for Seismology, Denver.
6. Gumbel E., 1962. Statistics of Extremes. Colombia University press. New York.
7. National Earthquake Information Center (NEIC), 12/2004 - 1/2005
8. Nguyễn Đình Xuyên (chủ nhiệm), 2004: Nghiên cứu dự báo động đất và dao động
nền ở Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp Nhà nước, Viện Vật lý Địa cầu,
Viện KHCN VN, Bộ KHCN VN
9. Nguyễn Đình Xuyên, 2008. Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần vùng ven
biển Việt Nam và các giải pháp phòng tránh. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam. Viện Vật lý địa cầu. Hà Nội.
10. Nguyễn Hồng Phương, Bùi Công Quế và Nguyễn Đình Xuyên, 2009: Khảo sát các
vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam, Tạp chí
các khoa học về Trái Đất.
11. Nguyễn Kim Lạp, 1986. Một số đặc điểm của chế độ địa chấn và trường ứng suất lãnh
thổ Đông Nam Á. //Các công trình nghiên cứu khoa học của viện Vât Vật lý Địa cầu,
viện KHVN. Hà Nội, 1986(2). Tập 5 (1985-1986). tr.15-20.
12. Phạm Văn Thục. 2005. Đánh giá độ nguy hiểm của nguồn sóng thần tại rìa phía Tây
Philippines tới dải ven biển nước ta. Tạp chí Khoa Học và Cụng nghệ biển. 4(t4).
tr.29-41.
13. Phan Trọng Trịnh, 2010 (chủ biên). Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện
đại và địa động lực Biển Đông làm cơ sở khoa học cho việc dự báo và phòng tránh tai
biến địa chất. Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước. Chương trình (2006-2010) Hà
Nội.
14. Quyết định 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006 của Thủ thướng chính phủ ban hành
"Quy chế báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam”
15. Quyết định 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành
"Quy chế phòng chống động đất và sóng thần".
16. Trần Thị Mỹ Thành, 2008, Quy trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm sóng thần và
cảnh báo nguy cơ sóng thần vùng ven biển Việt Nam. Báo cáo đề tài KHCN cấp Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Vật lý địa cầu, Hà Nội.
17. Trần Tuấn Dũng và nnk., 2006. Kiến tạo đứt gãy theo minh giải tài liệu trọng lực
vùng thềm lục địa đông nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.2, tr. 124-133.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net