Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 86

15. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Lưu Việt Dũng, Trần Đăng Quy,

Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thùy Trang, Phạm Minh Quyên, Trần Thị Lụa, Nguyễn

Hồ Quế, Lê Thị Nga, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Thu Thủy, Phạm Thị Tuyết,

Nguyễn Hòa Bình

Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường đới ven biển Việt Nam phục vụ

sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu,

lấy ví dụ cửa Sông Hồng

Assessment of vulnerability of natural resources and environment of Vietnam

coastal zone serving the sustainable use of natural resources, environmental

protection, and adaptation to climate change, for instance, of the red river

16. Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Bùi Quang Dũng

Sử dụng chỉ số mức độ dễ bị tổn thương bờ biển để nghiên cứu biến đổi đường bờ

biển tỉnh Bình Thuận

Using the coastal vulnerability index for study on shoreline change of Binh Thuan province

17. Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn

Bước đầu nghiên cứu dự báo xu thế biến đổi địa hình bờ Biển Đồng Bằng Bắc Bộ

trong điều kiện mực nước biển dâng trên cơ sở phân tích địa mạo.

Preliminary study for prediction of coastal topography changing at Bac Bo delta in

context of sea level rising based on geomorphological analysis

18. Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc

Nghiên cứu đa dạng địa học bờ biển và các đảo Việt Nam phục vụ phát triển du lịch

Geodiversity study of Vietnamese coast and islans for tourism development

19. Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Phòng, Lê Đức Công,Trần

Hải Nam, Hoàng Ngọc Đang, Cù Minh Hoàng, Trần Tuấn Dũng

Địa chất dầu khí các bể trầm tích kainozoi ở vùng biển Việt Nam

Petroleum geology of kainozoi sedimentary basins in Vietnam Sea

20. Nguyễn Chu Hồi, Vũ Trường Sơn, Đỗ Tử Chung, Trịnh Nguyên Tính, Nguyễn

Biểu, Trần Văn Trị, Nguyễn Đức Thắng, Trần Nghi , Văn Đức Nam

Tổng quan về nghiên cứu, điều tra khí hydrat tại Việt Nam và định hướng hợp tác quốc

tế

Overview on research and investigation of gas hydrate potential in Vietnam and

orientation of international cooperation.

21. Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng, Cù Sỹ Thắng, Nguyễn Thị Thu,

Nguyễn Kim Thường, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Kim Thùy, Lê Thị Phương

Dung

Khả năng sử dụng nguyên liệu khoáng tự nhiên các đảo của Việt Nam trong việc sản

xuất vật liệu hấp phụ kim loại nặng nhằm xử lí ô nhiễm môi trường nước lấy ví dụ

đảo lý sơn và cồn cỏ, Việt Nam

The possibility of using natural mineral materials of the island of Vietnam in the

production of materials absorbed heavy metals to handle water pollution, for

example ly son and con co islands, Vietnam.

22. Nguyễn Biểu

Dự báo triển vọng tài nguyên khí hydrat (gh) ở sườn lục địa Tây và Tây Nam Biển

Đông theo các dị thường địa hình và phản xạ địa chấn sâu 2D

The forecast of gas hydrate resource potential (gh) in the continental slope in the west

and the southwest of east Vietnam sea by topographic anomalies and 2D deep reflection

seismic

23. Trn Nghi, Trn Hu Thân, Tạ Trọng Thng, Nguyn Duy Mười, Đinh Xuân

Thành, Phạm Thu Hng, Trn Thị Dung, Nguyn Duy Tun, Ngô Quang Toàn

Nghiên cứu cấu trúc địa chât và địa động lực để đánh giá tiềm năng khoáng sản dầu

khí và băng cháy vùng biển nước sâu trung bộ Việt Nam

The study of geology structural and geodynamic to assess the potential of petroleum

resource and gas hydrate of deep water zone of central Vietnam

24. Trương Minh Đạo, Alan Slater, Trần Đức Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trọng

Tín

Đặc điểm phân bố và triển vọng dầu khí của cấu tạo đá móng carbonat lô mvhn02 -

Tây Bắc bể Sông Hồng

Distribution characteristics and potential of oil and gas in carbonate basement rock

in block mvhn02 – the northwest of red river basin

25. Hoàng Ngọc Đông

Bàn về các phân vị địa tầng của các thành tạo eoxen-oligoxen phần Đông Bắc bồn

trũng Cửu Long

The disccusion about the using of stratigraphic units of the eoxence-oligocene

formations in the north-east of the basin Cuu Long

26. Vũ Như Hùng, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Trung Minh, Trịnh Xuân Hoà

Tuổi đồng vị của các đá granitoid móng bồn chứa dầu Cửu Long, Nam Việt Nam

Isotopic age of basement granitoid at the cuu long basin, south of Vietnam

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net