Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 158

1. Lê Đức An, 1991. Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển và hải đảo ven
bờ. Báo cáo tổng kết Đề tài 48B.05-01. HN (Lưu trữ Chương trình biển).
2. Bộ Quốc phòng Liên Xô, 1974. Atlas Thái Bình Dương. Nxb. Hạm Đội biển Liên Xô.
Tr.36-37 (Nga văn).
3. Bộ Quốc phòng Liên Xô, 1977. Atlas Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Nxb. Hạm
Đội biển Liên Xô. tr.36-37 (Nga văn).
4. Nguyễn Hữu Cử, 2007. Kỳ quan địa chất ở vùng biển và các đảo VN và định hướng
điều tra, đánh giá. Báo cáo thuộc Dự án số 14: Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên
vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo VN. Tr.1-10 (Lưu trữ Viện
TN&MTB).
5. Đovjikov, A.E., và nnk., 1965. Địa chất miền Bắc VN. Nxb. KH&KT. HN. tr.561-568 (Nga
văn).
6. Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo, 1999. Hạ Long thời tiền sử. Ban Quản lý vịnh Hạ
Long xuất bản. HL. tr.20-313.
7. Tống Duy Thanh, Vũ Khúc, 2005. Các phân vị địa tầng Việt Nam. Nxb. ĐHQG HN. tr.1-
200.
8. Trần Đức Thạnh và nnk., 2006. Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải
pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng vịnh chủ yếu ven bờ biển VN. Báo cáo
tổng kết Đề tài khoa học cấp quốc gia KC.09-22. Tr.1-250.(Lưu trữ Viện TN&MTB).
9. Trần Đức Thạnh, 2008. Xác định nhu cầu xây dựng phương pháp luận điều tra, đánh
giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo VN.
Báo cáo thuộc Dự án số 14: Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan
sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo VN trong Đề án tổng thể Điều tra cơ bản vàquản lý tài nguyên-môi trường đến năm 2010, tầm nhìn 2020 (Lưu trữ Viện
TN&MTB).
10. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ và nnk., 2005. Địa lí các tỉnh và thành phố VN; Tập II.
Nxb. Giáo dục. Tp HCM. Tr.238-267.
11. Đỗ Công Thung, Đàm Đức Tiến và nnk., 2005. Tài nguyên thiên nhiên vũng vịnh
trọng điểm Bái Tử Long và chân Mây. Báo cáo thuộc Đề tài KC.09-22: Đánh giá hiện
trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng
vịnh chủ yếu ven bờ biển VN (Lưu trữ Viện TN&MTB).
12. Viện nghiên cứu biển, 1975. Điều tra tổng hợp vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải
Phòng (Tài liệu lưu trữ tại Viện TN&MTB).


Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net