Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 110

1.     Bùi Thị Tân, Trần Việt Liễn (2001). "Đánh giá tiềm năng năng lượng gió đảo Lý Sơn

2.     băng mô hình WasP”. Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu. Hà Nội, 2010.

3.     Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điển và nnk. (2009). "Năng lượng sóng biển khu

4.     vực Biển Đông và vùng biển Việt Nam” NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội

5.     2009.

6.     Nguyễn Mạnh Hùng và nnk (2010). "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng

7.     lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác”. Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học

8.     công nghệ đề tài cấp nhà nước mã số KC.09.19/06-10. Hà Nội, 2010.

9.     Tạ Văn Đa, (2007). "Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió trên

10. lãnh thổ Việt Nam”. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ 2005-2007. Bộ Tài nguyên và Môi

11. trường. Hà Nội, 5/2007.

12. Atlas of UK Marine Renewable Energy Resource, Department of Trade and Industry,

13. 12/2004.

14.                        Smith J. Mc., Sherlock A. R. and Ressio D. T. (2001)."Stwave: Steady- State Spectral

15. Wave Model.User’s manual for Stwave version 3.0” Department of the Army, U.S. Army

16. Corps of Engineers. Washington, DC 2/2001.

17. Swan – User Manual, Swan Cycle III version 40.31 Delft University of Technology,

18. 2004

19. D. Zejli, O-K. Bouhelal, R. Benchrifa, A. Bennouna, "Applications of solar and wind

20. energy sources to sea-water desalination”, International Conference on Nuclear

21. Desalination: Challenges and Options, 16 – 18 October, 2002, Marrakech, Morocco.

22. R. Morris, P. Baltas. "Experiences of renewable energy desalination plants”, Insula

23. International Journal of Island Affairs, (January 2001), pp. 29-34.

24. D. Assimacopoulos, A. Zervos, "The cost of water RES powered Desalination

25. Systems”, Insula International Journal of Island Affairs, January 2001, pp. 41-46.

26. Nguyễn Thạc Cường (chủ biên). Báo cáo tổng kết đề tài: "Nghiên cứu xác định tính khả

27. thi việc sử dụng nguồn địa nhiệt ở những điểm cụ thể phục vụ phát triển các dự án quy mô

28. công nghiệp tham gia cân bằng năng lượng Việt Nam". Bộ Công Nghiệp, 2005

29. Cao Duy Giang. Báo cáo kết quả đề tài "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng địa nhiệt vùng

30. Bắc Trung Bộ". Lưu trữ địa chất. Hà Nội, 1998.

31. Võ Công Nghiệp (chủ biên). Danh bạ các nguồn nước khoáng, nước nóng Việt Nam. Hà

32. Nội, 1998.

33. Hoàng Hữu Quý. Báo cáo nghiên cứu đánh giá tiềm năng địa nhiệt lãnh thổ từ Quảng

34. Nam - Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Lưu trữ địa chất. Hà Nội, 1995.

35. Ellis A.J, Mahon W.A: Chemistry and Geothermal System. Academic press New York -

36. San Francisco - London, 1977.

37. Maunder et al. Geoscientific reconnaissance of selected Geothermal Areas. South central

38. coastal region Vietnam. Wellington, New Zealand, 1993.

39. Pre - feasibility study report for the development of the geothermal resources of the SR

40. of Vietnam. Prepared by ORMAT International, INC. USA, December, 1995.

41. T.Q. Dũng "Ứng dụng năng lượng mới phát triển nông thôn”/ T/C Hội nghị Châu Á.

42. T.Q.Dũng "Trạm Kiểm lâm ĐMT vườn QG U Minh Thương” Hội thảo quốc gia về

43. chương trình RET’s Technology in Asia / Army Hotel Hà nội 20-7-2005

44. T.Q.Dung, "New tendentious of application for MEMS,LED solar cell and packaging

45. technology” International Work-Shop/June 5th 2007 – New World hotel – Vietnam

46. T.Q.Dũng, "Tổng quan về nghiên cứu và phát triển ĐMT tại Việt nam” APEC PV

47. conference 5-6 October 2008 Taipei Taiwan

48. T.Q.Dũng "Điện mặt trời Viet nam 15 năm phát triển” NXBKHKT 2006

49. T.Q.Dũng, "Điện mặt trời nối lưới thông minh "made in vietnam”/Hội thảo về các

50. nguồn NLM-Khu CNC Hòa Lạc21 -12 -2009

51. T.Q. Dũng, "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ tích hợp năng lượng mới thông minh ứng

52. dụng công nghệ cao phát triển nhanh vùng khó khăn ở VN”. Báo cáo Đề tài KC-01/ B

53. KHCN Việt Nam 2003.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net