Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 36

1994

1.                   

Nguyễn Hữu Cử, 1994. Khảo sát địa hình bãi triều phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 66-70.

2.                   

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, Trần Đức Thạnh và nnk., 1994. Hoạt Động đứt gãy Hiện Đại vùng Hải Phòng - Quảng Yên. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 61-65.

3.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1994. Tuyến tính hoá đường cong tích luỹ hạt để tính thông số độ hạt trầm tích biển trên máy tính. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4.                   

Nguyễn Chu Hồi, 1994. Quản lý hệ sinh thái vùng bờ: trường hợp của Việt Nam. Tuyển tập của Chương trình đại dương Việt Nam-Canada (VCOP), Hà Nội.

5.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1994. Thử ápdụng quy tắc Bruun để tính toán dự báo xói lở bãi biển vùng bờ Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

6.                   

Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1994. Tổng quan tài nguyên và điều kiện tự nhiên cho phát triển du lịch biển đảo ở Cát Bà, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

7.                   

Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1994. Trầm tích bề mặt vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

8.                   

Đinh Văn Huy, 1994. Vài nét về địa mạo đới bờ châu thổ sông Hồng hiện đại. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 30-37.

9.                   

Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1994. Sự  phát triển đường bờ ở khu vực Hải Phòng - Quảng Yên trong Holoxen qua nghiên cứu các hệ đê cát cổ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 61-65.

10.              

Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Văn Tiến, 1994. Nghiên cứu hàm lượng Agar biến động theo mùa trong rong câu chỉ vàng  Gracillaria  asiatica. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 114-117.

11.              

Lăng Văn Kẻn, 1994. Hiện trạng và xu thế phát triển của các rạn san hô Quần đảo Cát Bà. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 126-130.

12.              

Lăng Văn Kẻn và Nguyễn Duy Đạt, 1994. Các loài Thân mềm chân bụng (Gastropoda) sống trên các rạn san hô vùng Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 137-140.

13.              

Trần Đình Lân, Nguyễn Đức Cự, 1994. Biến động đất bồi ven biển vùng của sông Thái Bình. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 36-42.

14.              

Trần Đình Lân, 1994. Đặc trưng hình thái và độ hạt trầm tích của các thể cát ven biển và mối quan hệ với xói lở và bồi tụ vùng cửa sông Bạch đằng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 43-47.

15.              

Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi và nnk., 1994. Hoạt động của các khe nứt địa chất hiện tại vùng Hải Phòng - Quảng Yên. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

16.              

Trần Đức Thạnh, 1994. Động lực bồi tụ - xói lở và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr.13-19.

17.              

Trần Đức Thạnh, 1994.  Kết quả khảo sát bước đầu nước ngầm đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 19-25.

18.              

Trần Đức Thạnh,  Đỗ Quang Thịnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Văn Đông, Đinh Văn Huy, 1994.  Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên đối với phát triển du lịch biển quần đảo Cát Bà. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 86-92.

 

19.              

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Đức Cự, Trần Đình Lân, 1994. Áp dụng quy tắc Bruun để tính toán dự báo  xói lở các bãi biển ven bờ Hải Phòng khi có sự dâng cao của mực biển. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 48-53.

20.              

Nguyễn Thị Thu, 1994. Ảnh hưởng một số yếu tố môi trường đến sự phát triển của rong tạp trong ao trồng rong câu ở đầm Liên Vị, Quảng Ninh. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 125-130.

21.              

Chu Văn Thuộc, 1994. Thành phần loài thực vật phù du trên các rạn san hô vùng Cát Bà - Long Châu, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 131-136.

22.              

Nguyễn Văn Tiến, Lê Thị Thanh, 1994. Khu hệ rong biển bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 103-106.

23.              

Nguyễn Văn Tiến, 1994. Thành phần loài rong biển đảo Long Châu. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 111-113.

24.              

Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Chu Hồi, 1994. Đăc điểm trầm tích bãi triều vùng Hải Phòng - Quảng Yên. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

25.              

Phạm Đình Trọng, 1994. Vài nét về đặc điểm nguồn lợi sinh vật đáy (Zoobenthos) Động vật đáy và nguồn lợi sinh vật vùng triều huyện Cát Hải, Hải Phòng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

26.              

Phạm Đình Trọng, 1994. Về nguồn gen Giun nhiều tơ (Polychaeta) trên các rạn san hô quần đảo Cát Bà - Long Châu. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

1995

27.              

Nguyễn Hữu Cử, 1995. Hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 113-120.

28.              

Nguyễn Hữu Cử, 1995. Đặc điểm hình thái - cấu trúc, lịch sử hình thành và phát triển hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr .226-233.

29.              

Nguyen Huu Dai, Nguyen Van Tien, 1995. The situation of the study on marine algae of Vietnam. Collection of Marine research Works, vol.6. Science & Technology Publishing House, Ha Noi: pp.111-120.

 

30.              

Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Cử, 1995. Bước đầu nghiên cứu các lòng sông cổ dưới đáy thềm lục địa vịnh Bắc bộ. Tuyển tập Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: tr. 107-112.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net