Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 172

1. Alexander P. Economoponlos, 1993. Assessment of Sources of Air, Water and Land
Pollution. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. WHO,
Geneva.
2. Nguyễn Thị Phương Hoa, Hoàng Việt, 1997. "Đánh giá nhanh các nguồn ô nhiễm lục
địa ven bờ Vịnh Hạ Long”. Tài nguyên và môi trường biển. Tập V.
3. Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Mai Anh, 2001. "Đánh giá tải lượng các chất ô
nhiễm nguồn lục địa đưa ra một số khu vực cửa sông, ven biển phía Bắc” thuộc nhiệm
vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường "Đánh giá mức độ ô nhiễm do nguồn thải từ
lục địa, đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý vùng biển ven bờ phía Bắc”.
4. Nguyễn Thị Phương Hoa, 2009. "Đánh giá, dự báo tài lượng ô nhiễm đưa vào Vịnh Hạ
Long – Bái Tử Long”. Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh "Nghiên cứu đánh giá sức tải môi
trường và đề xuất các gải pháp bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long”. Lưu
tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển.
5. Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Phương Hoa, 2010. "Đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm biển
từ lục địa”. Báo cáo dự án "Tăng cường thực hiện kế hoạch hành động toàn cầu – Đánh
giá và lồng ghép việc quản lý nguồn gây ô nhiễm biển và ven bờ từ lục địa”. Lưu tại
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
6. Phạm Văn Ninh và nnk, 1995. Báo cáo tổng kết đề tài KT 03. 07. "Ô nhiễm biển do
sông tải ra” Lưu trữ tại Viện Cơ học, Hà Nội.
7. UNEP, SCS, GEF, 2004. Báo cáo quốc gia ô nhiễm biển từ đất liền Việt Nam.
8. UNEP, 2007., 2007. Land-based Pollution in the South China Sea. UNEP/GEF/SCS
Technical Publication No. 10.

1. Chính phủ Việt Nam, 2004. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt
Nam. Hà Nội.
2. Báo Kinh tế Việt Nam, 2010. Biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu ở Việt Nam,
(Ven.vn), 21/5/2010.
3. Đỗ Nhất Hoàng, 2010. Tiềm năng lớn đang chờ nhà đầu tư. Tham luận tại Hội
nghị Xúc tiến đầu tư kinh tế biển Việt Nam 2010 (Vietnam MEIPC 2010).
4. Vũ Tự Lập, 1999. Địa lý tự nhiên Việt Nam. Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
5. Tổng Cục thống kê, 2010. Niên giám thống kê năm 2009. Nxb. Thống kê, Hà Nội.
6. Nguyễn Quang Thao (chủ biên), 2006. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam. Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội.
7. Lê Đức Tố và cộng sự, 2005. Quản lý biển. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
8. Website Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (www.vietnamshipping.vn).
9. Website Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net