Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 148

1. Đoàn Bộ và Nguyễn Đức Cự, (1996). Nghiên cứu năng suất sơ cấp sinh học của thực
vật nổi trong hệ sinh thái vùng triều cửa Sông Hồng. Tuyển tập Tài nguyên và Môi
trường biển, Tập III, tr 169 - 175. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Đức Cự và NNK, 1998. Khảo sát, đánh giá chất lượng nước Vịnh Hạ Long.
Thuộc dự án: "Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý môi trường Vịnh Hạ Long, nước Cộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. JICA 1998.
3. Nguyễn Đức Cự và nnk (1998). Điều tra khảo sát chất lượng môi trường và động thái
dinh dưỡng vùng cửa sông châu thổ Sông Hồng. Báo cáo đề án điều tra cơ bản cấp Nhà
nước. Lưu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
4. Nguyễn Mạnh Cường (2005). Phương pháp xử lý, bảo quản và phân tích các thông số
N - NH4
+, N - NO2
-, N - NO3
- và P - PO4
3- trong nước biển ven bờ. Luận văn tốt nghiệp
Thạc sỹ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
5. Daniel L. Childers and et al. A Dynamic Nutrient Budget of Subsystem Interactions in
a Salt Marsh Estuary, Estuarine, Coastal and Shalf Science (1993), 36, 105 - 131.
6. Fred T. Mackenzie and et al. Coupled Biogeochemical Cycles and Nitrogen,
Phosphorus and sulfur in the land - ocean - atmosphere system. NATO ASI Series Vol
14.
7. Henry Backburn, Jan Sorensen, (1985), Nitrogen Cycling in Coastal Marine
Environments. Department of Ecology and Genetics. University of aarhus. Denmark
8. Gordon D.C, Jr., PR. Bondreau, K.H. Mann, et al. LOIZC. Biogeochemical Modelling
Duidelines. LOIZC Report and Studies No 5.9. Redfield, A.C. (1958). The biological control of chemical factors in the environment,
Amer. Sci,.
10. Richards, F.A, 1965. Anoxic basins anf fjords, in Riley, J.P., and Skirrow, G.
Chemical Oceanography. Vol,1, New York, Academic Fress, 611 - 645.
11. Roy Chester (1989). Marine Geochemistry. Department of Earth Sciences, University
of Liverpool

1. Monitoring Coastal Erosion in Red River Delta, Vietnam - A comtribution from
Remote Sensing Data. Asian Journal of Geoinformatics, Vol.3, No.3, March 2003.
2. Van Weering, Tj. C. E. and van den Bergh, G.D.. Sediment distribution and transport at
the nearshore zone of the Red River delta, Northern Vietnam. Journal of Asian Earth
Sciences 29, PP. 558-565, 2007
3. Coastal erosion in Red River Delta: Current Status and Response. In Z.Y. Chen, Y.
Saito, S.L. Goodbred, Jr. eds., Mega-Deltas of Asia: Geological Evolution and Human
Impact, China Ocean Press, Beijing, PP. 98-106, 2005.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net