Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 107

5- Longuet-Higins M.S. – "Longshore Currents Generated by Obliquely Incident Waves”

Journal of Geophys. Res., 75, pp. 6778 – 6789 (1) and 6790 – 6901 (2), 1970.

6- Tô Quang Thịnh (chủ biên) – B"Bản đồ biến động bờ biển và cửa sông Việt Nam tỷ lệ

1:100 000” (33 mảnh, kèm thuyết minh) Đề tài cấp Nhà nước KHCN.06.08, 2000.

7- Lê Phước Trình, Trần Văn Kỳ "Kết quả bước đầu về tính toán mực nước dâng ở vịnh

Bắc Bộ” – T/c Vật lý, T. I, Số 3, trg. 103 – 109, 1976.

8- Lê Phước Trình (chủ biên) – "Nghiên cứu các điều kiện vật lý-thủy văn trong vùng biển

Thuận Hải – Minh Hải” Báo cáo đề tài 01, CT Biển "Thuận Hải–Minh Hải”, 158 trg ,

1981.

9- Lê Phước Trình (chủ biên) – "Nghiên cứu qui luật và dự đoán xu thế bồi tụ-xói lở vùng

ven biển và cửa sông Việt Nam” – Báo cáo tổng hợp Đề tài KHCN.06.08, 88 tr. , 2000.

10- Le Phuoc Trinh – "Some Behavious of Strongest Short-term Coastal Change Induced

by Crosshore Wave Energy Flow and Corresponding Theoretical Condition” – Proc.. of

Int. Conf. On the IODE WESTPAC, 1-4 Nov. 1999, Malaysia, pp. 71 – 79, 1999.

11- Lê Phước Trình – "Về phương pháp thông số hóa những biến động theo chu kỳ triều

dòng vật chất lơ lửng trao đổi qua cửa sông có triều (sông Tiền)” – T/t Nghiên cứu

biển, T.XI, trg.13-22, 2001.

12- Lê Phước Trình – "Phân tích cơ chế xói lở-bồi tụ cấp thời ở một só vùng xung yếu bờ

biển miền Trung Việt Nam” – T/c KH&CN Biển, T.3, số 1, trg 36-46, 2003.

13- Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung "Về những cấu trúc

thủy động lực đặc thù gây xói l-bồi tụ tại dải ven bờ Nam Trung Bộ” – T/c KH&CN

Biển, T.11, số 3, trg. 15 – 30, 2011.

14- Yanagi T. – "Ocean Circulation in the Asian Marginal Seas” – Proc. Inter. Conf.

IODE – WESTPAC, UNESCO, Malaysia, pp. 3 – 12, 1999

CERC – "Shore Protection Manual” – US Army Cops of Engineers, Waterways

Experiment Station, Vol. I & II , Washington D.C. , 1984.

2- Komar P.D. –"Beach processes and sedimentation” – Pren.Hall, 544 pp,1998 (2nd Ed.).

3- Phan Văn Hoặc, Huỳnh Bình An – "Kết quả các đợt điều tra-khảo sát các yếu tố khí

tượng – hải văn, môi trường vùng biển vịnh Thái Lan (Cà Mau – Kiên Giang)” – TT

Báo cáo khoa học Hội nghị KH&CN Biển toàn quốc lần IV, T.I, 12 – 13/11/1998, trg

251 – 256.

4- Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thiền, Trương Trọng Xuân "Trường sóng trên Biển Đông” –

Chuyên khảo "Biển Đông”, T. II, tr. 341 – 365, 2009.

Trần Hồng Lam và nnk, "Kết quả thực hiện dựa án rada biển năm 2011”, Báo cáo

thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống rada biển (giai đoạn I) phục vụ phát triển kinh

tế, an ninh quốc phòng ”, (2011).

Trần Hồng Lam và Nguyễn Thanh Bình, " Vị trí các trạm quan trắc tổng hợp tài

nguyên môi trường biển”, Báo cáo tổng kết dự án "Xây dựng qui hoạch các trạm quan trắc

tổng hợp tài nguyên môi trường biển, rada biển”, (2011).

Trần Hồng Lam và Nguyễn Thanh Bình, "Cấu hình thiết bị trạm quan trắc tổng hợp tài

nguyên môi trường biển”, Báo cáo Thuyết minh dự án "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm

quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam”, (2011).

Hoàng Trung Thành và Nguyễn Minh Hải, "Báo cáo kết quả thực hiện dự án thành

phần về khí tượng thủy văn biển năm 2011” thuộc dự án "Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ

liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi

trường các vùng biển Việt Nam”, 2011.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net