Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 153

1. Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, 2003. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vùng
biển ven bờ tỉnh Phú Yên. Tạp chí KH&CN biển, T3 (2003).
2. Bùi Hồng Long, 2009. Đánh giá tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dải
ven biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm
nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững, (2007-2009). Báo cáo khoa học tổng kết đề
tài Độc lập cấp Viện KH&CN VN: Nha Trang 7/2009, 270 tr.
3. Bùi Hồng Long, 2011. Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp
và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược
phát triển kinh tế biển, Mã số: KC.09.24/06-10. Báo cáo tổng kết đề tài cấp NN. Nha
Trang, 2011. 350 tr.
4. Lê Đình Mầu, 2010. Đánh giá những tác động của các công trình bảo vệ đến môi
trường vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện
KH&CN VN. Nha Trang, 2010. 250 tr.
5. Phạm Văn Ninh, 2003. Bồi tụ và xói lở bờ biển Việt Nam (Tuyển tập Chương Trình
Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước KHCN - 06 (1996-2000): Biển Đông, tập
II: Khí Tượng Thủy Văn Động Lực Biển, trang: 411 - 433. BKHCN-06.2
6. Phạm Huy Tiến, Trần Đức Thạnh, Bùi Hồng Long, Nguyễn Văn Cư, 2002. Các kết
quả chính nghiên cứu xói lở, bồi tụ vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Tạp chí Khoa
học và Công nghệ biển, 10(4): 12-26 CV 14.
7. Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Trịnh Thế Hiếu, 2000. Nghiên cứu quy luật và dự
đoán xu thế bồi tụ - xói lở vùng ven biển và cửa sông Việt Nam. Đề tài KHCN 06.08
(đề tài đã công bố trong tuyển tập Báo cáo tổng kết Các Chương Trình Điều Tra
Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước 1977-2000, Tập V: Trang 110-129). BKHCN - 06.1.


1. Đoàn đo đạc biển miền Nam - Trung tâm Trắc địa bản đồ biển (2001), Luận chứng
KH-KT đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1/50.000 khu đo Đà Nẵng - Quảng Ngãi
2. Horikawa K. (1978), Nearshore dynamics and coastal processes - Theory,
measurement, and predictive models. University of Tokyo press. 491 p.
3. Leo C. van Rijn (1993), Principles of sediment transport in river, estuaries and
coastal seas, Aqua publications
5. Lê Phước Trình (2003), Báo cáo khoa học tổng hợp tổng kết đề tài hợp tác nghiên cứu
hiện trạng và quy luật xói lở - bồi tụ bờ biển Việt Nam, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu
giữa Viện Hải dương học (Nha Trang) và Viện Hải dương học Quốc gia Ấn Độ
10/2000 - 12/2002. Viện Hải dương học, Nha Trang.
6. Richard S.Soulsby (1997), Dynamics of marine sands Manual for practical
applications, Published by Thomas Telford publications, 249 p.
7. Vũ Tuấn Anh (2010), nghiên cứu động lực hình thái vùng biển cửa sông Thu Bồn,
luận án tiến sỹ, Hà Nội, 159 tr.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net