Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 94

27. Bùi Thị Lạng

Bảo vệ nguồn lợi sinh của Biển Đông từ phía Việt Nam

Protection of living resources in Bien Dong from Vietnam side

28. Phạm Thế Thư, Trịnh Văn Quảng và Chu Văn Thuộc

Khả năng hấp thụ các chất hữu cơ của quần xã vi khuẩn nổi ở một số khu vực ven

biển phía bắc Việt Nam

Ability of marine bacteriplanktonic community to absorb organic matter in some

coastal areas north Vietnam

29. Đoàn Bộ, Nguyn Đức C, Nguyễn Minh Huấn

Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới hệ sinh thái biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ

Impacts of Hoa Binh hydroelectric dam on coastal ecosystems in red river delta

30. Trương Thông

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lên môi trường

trầm tích biển khu vực bồn trũng Cửu Long

Assessing of the effects of exploring and exploiting activity on marine sediment in

Cuulong basin

31. Bùi Trọng Vinh, Huỳnh Trung Tín, Nguyễn Xiêm Băng, Tô Quốc Huy

Các tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu tuyến luồng tàu Định An – Cần

Thơ (khu vực tỉnh Trà Vinh)

Environmental impacts of the project of dredging and maintaining Dinh An – Can

Tho shipping channel (Tra Vinh area)

32. Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Vũ, Lưu Hải Tùng, Nguyễn Thanh Hải, Trương

Minh Nhật, Nguyễn Văn Vưng

Biến đổi và tác động môi trường trầm tích trong mô hình luân canh tôm - lúa

vùng nhiễm mặn ven biển tỉnh Bến Tre

Changing and impacts on sedimentary environment in the farming model of rice -

shrimp ponds in the coastal area of Ben Tre province

33. Trần Thị Minh Hu

Sự phân bố oxy hoà tan, chlorophyll-a và vật chất lơ lửng vùng ven bờ Ninh Thuận

– Bình Thuận

Distribution of dissolved oxygen, chlorophyll-a and total suspended solid in the

coastal area of Ninh Thuan – Binh Thuan

34. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên

Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển bền vững du lịch biển đảo đầm phá

tỉnh Thừa Thiên Huế

Assessesment of tourism potentials and orientation of sustainable tourism for the

area of sea - island – lagoon in Thua Thien Hue province

35. Nguyễn Thị Minh Huyền, Chu Văn Thuộc, Phạm Thế Thư

Quan hệ giữa sự phát triển mật độ của quần xã thực vật phù du với các yếu tố môi

trường tại vùng biển Quảng Trị

Relations between development density of phytoplankton communities with

environmental factors in Quang Tri coastal waters

36. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi

Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu (meretrix lyrata) ở cửa sông Bạch

Đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường

Study on growth of clam (meretrix lyrata) and its environmental indication in Bach

Dang estury

37. Chu Văn Thuộc, Patrice Got, Cao Thị Thu Trang, Jean-Pascal Torréton

Phân bố tảo nanophytoplankton, picophytoplankton và vi khuẩn lam ở vùng cửa

sông Bạch Đằng

Distribution of nanophytoplankton, picophytoplankton and cyanobacteria in the

Bach Dang estuary

38. Võ Hải Thi, Lê Hoài Hương

Vi sinh vật gây bệnh trong mối quan hệ giữa môi trường với chất lượng hàu nuôi

crassostrea virginica (GMELIN, 1971) tại đầm Nha Phu, Khánh Hòa.

Pathogenic bacteria in the relations of environment and quality of oyster

crassostrea virginica (GMELIN, 1971) at Nha Phu lagoon, Khanh Hoa

39. Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đức Cự, Đoàn Thị Nhinh

Nguồn gốc tích lũy mầm bệnh gây ra dịch bệnh làm hoang hóa các ao nuôi tôm sú

The insight of diseases in unculturable ponds of tiger shrimp

40. Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thu Phương, Phạm Thị Hằng,

Kiều Quỳnh Hoa, Vương Thị Nga, Nguyễn Thị Yên, Hoàng Văn Thắng, Trần

Đình Mấn

Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn biển tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học nhằm ứng dụng

trong công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

Study on the diversity of marine bacteria producing biosurfactants to apply to

industry and environmental treatment

41. Lê Xuân Tuấn, Phạm Thị Thu Trang

Nghiên cứu xác định khoảng nồng độ NH4

+ và PO4

3- thích hợp cho sự phát triển của

hai loài vi tảo

Determination of appropriate concentration of NH4

+ and PO4

3- for microalgea

species nannochloropsis oculata and platymonas sp.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net