Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 95

42. Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử

Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt Nam

An orientation for integrated coastal zone management in Viet Nam

43. Hứa Chiến Thắng, Trần Minh Công, Phạm Văn Huy

Các rào cản trong triển khai quản lý tổng hợp đới bờ hiện nay ở Việt Nam

Present barries to integrated coastal zone management in Vietnam

44. PGS. TS Nguyễn Văn Kim

Tư duy hướng biển, chính sách bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển trong lịch sử

Việt Nam

Sea - directed thinking, policies for sea sovereignty and resources in the history of

Vietnam

45. Lê Đình Hòe

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quân chủng hải quân - thách

thức và giải pháp

State management of environmental protection at the navy force – challenges and

sollutions

46. Nguyễn Văn Hạnh, Võ Xuân Hùng và Đỗ Thị Trinh

Nghiên cứu hiện trạng thông tin, dữ liệu biển và hải đảo phục vụ xây dựng chuẩn dữ

liệu về tài nguyên và môi trường biển

Study of information and data on seas and islands for development of datum

standard for marine resources and environment

47. Trần Đình Lân, Đỗ Thị Thu Hương, Cao Thị Thu Trang và Luc Hens

Xây dựng một số công cụ khoa học hỗ trợ quản lý môi trường cảng biển ở bán đảo

Đông Dương

Buiding some scientific tools in support to the environment management for the sea

ports in indochina peninsular

48. Nguyễn Văn Hạnh, Võ Xuân Hùng, Phạm Hồng Trung

Xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ các đảo Việt Nam

Database development of marine charts for Vietnamese islands

49. Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Đình Lân

Tự động hóa các bước phân tích không gian trong phân vùng ô nhiễm vùng nước

ven bờ hải phòng bằng Gis

Automation of spatial analysis steps in pollution zoning of Hai Phong coastal water

area by Gis

50. Nguyễn Thị Thu Hà

Giải pháp sử dụng hiệu quả, bền vững nhóm đất phèn ven biển Việt Nam

Measures of effective and sustainable use for alkalline soil group in coastal areas in

Viet Nam

51. Phạm Thị Minh Hạnh, Đào Thị Thuỷ, Lê Thị Hường,Trịnh Thị Thu Thuỷ, Lê

Như Ngà

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến dân cư và

phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Assessing impacts of sea level rise caused by climate change on inhabitants and

agriculture production in Mekong delta

52. Nguyễn Xuân Hòa

Các giải pháp môi trường để khai thác tối đa các lợi thế biển, đảo của tỉnh Quảng

Ngãi và các tỉnh Nam Trung Bộ nhẳm mục đích phát triển bền vững

Environmental solutions for exploitation of the advantages of sea and island of

Quang Ngai and others provinces in south central part, Vietnam for sustainable

development

53. Lê Thị Diễm Kiều, Trần Đặng Bảo Thuyên.

Quản lý vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai dựa vào cộng đồng

Community-based management for Tam Giang – Cau Hai lagoon

54. Trương Kỉnh, Ha Chiến Thng

Mười năm hoạt động của khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, bài học kinh nghiệm

Ten year operation of the marine protected area, lessons learnt

55. Nguyễn Thị Việt Liên, Nguyễn Thị Kim Nga, Trịnh Thị Thu Thủy, Lê Thị Hồng Vân

Phương pháp xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ đối với dầu tràn và

áp dụng cho một số vùng biển Việt Nam

Mapping coastal environmental sensitivity to spilled oil and applications to some

marine waters of Vietnam

56. Lại Duy Phương

Đánh giá tiềm năng thiết lập khu bảo tồn biển Phú Quý - Bình Thuận

Potential asessment of the establishment of the marine protected area of Phu Quy –

Binh Thuan

57. Vũ Đoàn Thái

Kết hợp rừng ngập mặn và đê, kè để bảo vệ bờ biển Cát Hải, Hải Phòng

Combination of mangroves and sea dyke systems to protect Cat Hai coastal area,

Hai Phong

58. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Thị Vinh, Võ Sĩ Tuấn

Một số vấn đề kinh tế xã hội và môi trường đầm Thị Nại, Bình Định - các giải pháp

quản lý tổng hợp vùng đầm

Socio-economical and environmental issues - solutions for integrated management

in Thi Nai lagoon, Binh Dinh

59. Cao Thị Thu Trang, Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Vũ Thị Lựu

Một số đề xuất quản lý và bảo vệ môi trường vịnh HLong - Bái TLong

Proposition to environmental protection and management of Ha Long – Bai Tu

Long bay area

60. Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Quang Đạo, Ứng Quốc Khang

Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng đến quá trình xâm nhập mặn nước Sông

Hồng

Assessment of the effect of sea level rise on the sea water intrusion

61. Vũ Duy Vĩnh

Một số kết quả ứng dụng công cụ mô hình trong nghiên cứu môi trường Biển

Some applications of modeling tools in marine environment study

62. Lê Như Ngà

Định lượng mức độ tổn thương vùng bờ Thừa Thiên – Huế do nước dâng bão và

nước biển dâng do biến đổi khí hậu

Quantifying coastal vulnerability due to storm surge and sea level rise under

climate change in Thua Thien - Hue

63. Trần Thị Tú

Đánh giá những ảnh hưởng của dự án quy hoạch chỉnh trị, ổn định cửa Tư Hiền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Assessment of planning and construction project to control and stabilize Tu Hien

inlet in Thua Thien Hue province

64. Trần Khánh Tùng

Đề xuất phương pháp quan trắc môi trường tại các mỏ dầu khí vùng biển nước sâu ở

Việt Nam

A proposed method for environmental monitoring at oil and gas exploitation

projects in deep- sea waters of Vietnam

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net