Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Congb bo 109

1.     Báo cáo tng kết đề tài cấp nhà nước KC.08.05. Hà Ni, 2010: "XÂY DNG CÔNG

2.     NGHDBÁO LIÊN HOÀN BÃO, NƯỚC DÂNG VÀ SÓNG VIT NAM BNG

3.     MÔ HÌNH SVI THI GIAN DỰ BÁO TRƯỚC 3 NGÀY ". MÃ S: KC.08.05/06-

4.     10.

5.     Báo cáo tng kết đề tài cấp nhà nước KC.09.04. Hà Ni, 2004: "Xây dng mô hình d

6.     báo các trường khí tượng thủy văn vùng Biển Đông”.

7.     J.F. Manwell, J.G. McGowan and A.L. Rogers "Wind energy explained”, 2002

8.     Archer CL, Jacobson MZ. "Evaluation of global wind power”. 2005.

9.     The World Bank, Asia Alternative Energy Program, "Wind energy resource atlas of

10. Southeast Asia. 2001

11. REpower Sytems AG. REpower systems AG: 5 M goes offshore: the countdown is

12. running. Available from: http://www.repower.de; 2007 .

13. Craven, J.A. 2007: synthetic magnetoteluric modelling based on the Mallick gas

14. hydrate research wells, Northwest territoris. Geological Survey of Canada, Current

15. Research, B5, p. 1-6.

16. Gwang H. L. and Joel S. Watkins 1998: Seismic stratigraphy and Hydrocarbon

17. potential of the Phu Khan Basin, offshore central Vietnam, South China Sea. AAPG

18. Bullentin V.82, N0. 9, pp. 1711-1735.

19. Ginsburg, G.D. Soloviev, V. A., 1998: Submarine gas hydrate. VNIIOkeangeologia, St.

20. Petersburg, Russia.

21. Jin, C., Wang, J., 2002: A preliminary study of the gas hydrate stability zone in the

22. South China Sea. Acta Geologica Sinica 76 (4), 423–428.

23. Milkov, A.V., 2000: Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and

24. associated gas hydrates, Marine Geology, v. 167, p. 29-42.

25. Milkov, A. V. and R. Sassen, 2001: Estimate of gas hydrate resource, northwestern

26. Gulf of Mexico: Marine Geology, v.179, p. 71.

27. Milkov, A.V., Dickens, G.R., Claypool, G.E., Lee, Y-J., Borowski, W.S., Torres,

28. M.E., Xu, W., Tomaru, H., Tréhu, A.M., and Schultheiss, P., 2004: Co-existence of gas

29. hydrate, free gas, and brine within the regional gas hydrate stability zone at Hydrate

30. Ridge (Oregon margin): evidence from prolonged degassing of a pressurized core.

31. Earth Planet. Sci. Lett.,222:829–843.

32. Sloan, E. D., and Carolym A. Koh, 2008: Clathrate hydrates of natural gases. Third

33. edition, Marcel Dekker, Inc., New York.

34. Taylor, B. & Hayes D. E., 1983: Origin and history of the South China Basin. – Part 2-

35. Geophys. Monograph. AGU, Washington, 27, 23-56.

36. Nguyễn Như Trung 2009, Xác định chiều dày tầng hình thành và ổn định gas hydrate

37. trên Biển Đông. Tạp chí dầu khí, số 3/2009, trang 27-33.

38. Nguyễn Như Trung 2008, Đánh giá tiềm năng gas hydrate trên biển Việt Nam. Tạp chí

39. Dầu Khí, số 9, trang 27-33

40. Wang Shuhong, Wen Yan, and Haibin Song, 2006: Mapping the thickness of the gas

41. hydrate stability zone in the South China Sea. Terr Atmos. Ocean. Sci., Vol. 17, No 4,

42. p. 815-828.

43. Wu S., Zhang G., Huang Y., Liang J., Wong H.K., 2005: Gas hydrate occurrence on

44. the continental slope of the northern South China Sea. Marine and Petroleum Geology,

45. 22, p.403-412.

46. Thuyết minh "Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate trên

47. các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài

48. nguyên và Môi trường, năm 2009.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net