Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 73

1.        Alexander P, Economoponlos, 1993. Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, Geneva.

2.      P. Charatchakool, J.F., Turnbull and et all, 1995. Health Management in Shrimp Ponds. Aquatic Animal Health Research Institute, Department of Fisheries Kasetstart University Campus Bangkok, Thailand

3.      Chi cục Thống kê Hải Phòng, 2008. Niên giám thống kê Hải Phòng 2007.

4.      Lưu Văn Diệu, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Thị Phương Hoa và nnk, 2001. Đề tài "Đánh giá mức độ ô nhiễm do nguồn thải từ lục địa, đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý ô nhiễm nguồn lục địa đưa ra một số khu vực cửa sông ven biển phía bắc”. Lưu trữ tại Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng.

5.       Gonzales J.A., Gonzales H.J., Saranes R.C. and Tabemal E.T., 1996. River Pollution: An Investigation of the Influence of Aquaculture and other Agro-Industrial Effluents on Commual Waterways. Institute of Aquaculture College of Fisheries, University of the Phillipine in the Visayas. Pp 89.

6.      GESAMP, 1986. Environmental Capacity. An Approach to Marine Pollution Prevention. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

7.      JICA, 1999. Nghiên cứu quản lý môi trường Vịnh Hạ Long. Dự thảo báo cáo cuối cùng. Tập III, Báo cáo bổ trợ 1. Lưu ở Viện Tài nguyên và môi trường biển.

8.      Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2002. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB KHKT, Hà Nội, 2002.

9.      San Diego-McGlone, M,L,, S,V, Smith and V, Nicolas, 2000., Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials.
Marine Pollution Bulletin, 40:325-330.

10. Tổng cục Thống kê, Vụ thống kê tổng hợp, 2005. Tư liệu kinh tế - xã hội 671 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉh Việt Nam. NXB Thống kê, Hà Nội, 2008.

11. Lâm Minh Triết, 1995. "Nghiên cứu áp dụng chọn lựa công nghệ xử lý ô nhiễm công nghiệp bảo  vệ môi trường". Tuyển tập báo cáo khoa học Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tổ chức tại Hà Nội 9/1995.

12. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1977. Khí hậu Việt Nam. NXBKH&KT Hà Nội.

13.  UNEP, 1984. Pollutants from Land-Based Sources in the Mediterranean. UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 32.

14. UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO, UNITAR and OECD, 1998. Guidance on Estimating Non- Point Source Emissions. Pp 38-39.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net