Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 84

15. Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, Trần Đức Thạnh, Vũ Đoàn Thái

Vai trò làm giảm tác động của dòng chảy, sóng do rừng ngập mặn ở khu vực ven bờ

Bàng La- Đại Hợp (Hải Phòng)

Hydrodynamics and waves attenuation in the mangrove forest in coastal zone of

Bang La- Dai Hop (Hai Phong).

16. Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên, Đinh Văn Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng,

Nguyễn Văn Mơi, Phạm Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Kim Nga

Nghiên cứu chế độ khí tượng thủy văn, thủy động lực và môi trường vùng biển Tây

Nam

Hydrometeorological, hydrodynamical and environmental characteristics in the

south - west sea of Vietnam

17. Lê Đình Mầu, Bùi Hồng Long, Thomas Pohlmann, Bùi Xuân Thông, Hartmut

Hein, Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Kim Vinh, Birte Hein, Nguyễn Văn Tuân, Phạm

Sỹ Hoàn và Nguyễn Chí Công

Đánh giá sự tương tác giữa khối nước vùng cửa sông Mê Kông và vùng nước trồi

Nam Trung B

Assessment of the interactive processes between Mekong river mouth and upwelling

water masses

Trần Anh Tú, Vũ Duy Vĩnh

Mô phỏng sự lan truyền các chất gây ô nhiễm khu vực cửa sông ven Biển Hải

Phòng

Transportation simulation of pollutants in coastal estuary area of Hai Phong

19. Đỗ Thị Thu Hà, Đinh Văn Mạnh

Mô phỏng số sự lan truyền sóng thần do động đất vào các vùng ven bờ Việt Nam

Numerical simulation of tsunami propagation in the coastal areas of vietnam

20. Nguyễn Hồng Phương, Vũ Hà Phương, Phạm Thế Truyền

Xây dựng kế hoạch sơ tán sóng thần cho khu vực đô thị thành phố Nha Trang sử

dụng công nghệ Gis

Development of a tsunami evacuation plan for urban areas of Nha Trang city using Gis

21. Vũ Thanh Ca, Vũ Thị Hiền, Vũ Thị Thùy, Nguyễn Thúy Hằng, Vũ Thành

Chơn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới sinh kế của dân cư

ven biển Gò Công Đông, Tiền Giang, Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích ứng

Impact assessment of climate change and sea level rise to livelihoods of Go Cong

Dong, Tien Giang, Vietnam and proposal adaptation resolution

22. Dương Ngọc Hải và Nguyễn Tất Thắng

Về dòng chảy river plume và một số kết quả mô phỏng số sử dụng mô hình rối 3

chiều

River plumes and results of numerical simulation of river plumes using a 3D -

turbulence model

23. Trần Văn Chung, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hồng Long và Tô Duy Thái

Nghiên cứu đặc trưng dòng chảy, nhiệt - muối vực nước Bình Cang – Nha Trang

bằng mô hình Ecosmo

Research current regime, temperature and salinity characteristics in Binh Cang –

Nha Trang waters (Khanh Hoa) using 3D coupled ecological model "Ecosmo”

24. Phạm Xuân Dương

Một số kết quả mô phỏng các quá trình thủy động lực ở vùng biển Bình Định xảy ra

trong các tháng có gió mùa Đông Bắc

Some calculated results of current system in the Binh Đinh sea area during the time

of northeastern wind season

25. Nguyễn Minh Hải, Trần Anh Tú

Đặc trưng nước dâng trong một số cơn bão khu vực ven bờ Biển Hải Phòng

Specificilities of rising water in some storms in coastal zone of Hai Phong

26. Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung

Giới thiệu chương trình lan truyền vật chất "Phan Thiet ver 1.0”

Introduction to model material transport Phan Thiet 1.0

27. Nguyễn Bá Xuân, Nguyễn Trương Thanh Hội, Tô duy Thái

Nghiên cứu cấu trúc và các thành phần của dòng chảy tổng hợp tại vùng biển ven bờ

gần cửa vịnh Nha Trang trong thời kỳ chuyển mùa

Research the structure and components of the general current of the waters near the

mouth of the Nha Trang bay, during the changed season

28. Trần Anh Tú, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Ngọc Tiến, Phạm Thế Truyền,

Nguyễn Viết Quỳnh, Đinh Văn Ưu

Quá trình hình thành và biến động khu vực nước lạnh ven bờ tây Biển Đông

Formation and change processes in cold water areas on the western coast of the

east sea

29. Lê Đình Mầu, Phạm Sỹ Hoàn

Đặc điểm chế độ gió, sóng tại vùng biển ven bờ Bình Thuận - Cà Mau

Features of wind and wave regime in the coastal water of Binhthuan -Camau

30. Nguyễn Chí Công, Lê Đình Mầu, Nguyễn Văn Tuân, Phan Thành Bắc

Đặc điểm trao đổi nước đầm ô loan trong trường hợp đóng mở cửa đầm

Features of water discharge in o loan pond

31. Lư Quang Thuận, Huỳnh Thế Dân

Xây dựng công cụ máy tính cho việc xử lý số liệu sóng và dòng chảy

Building a computer tool for processing wave and current data

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net