Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong 93

Lê Thị Hường, Phạm Thị Minh Hạnh

Hiện trạng nước biển ven bờ Việt Nam qua số liệu quan trắc môi trường biển quốc

gia

State of Vietnam coastal water studied with data from national monitoring stations

2. Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Chu Hồi, Từ Thị Lan

Hương, Tống Thị Hồng Minh

Đánh giá nhanh nguồn thải lục địa tác động đến môi trường biển

Rapid assessment of land – based sources polluting marine environment

3. Trần Thị Tuyết

Ô nhiễm môi trường biển – thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam

Marine environmental pollution – key challenge for Vietnam’s economic

development

4. Lưu Văn Diệu

Một số vấn đề về môi trường xuyên biên giới ở vùng biển ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ

và một số giải pháp kiểm soát, giảm thiểu tác động

Some trasboundary environmental problems in the western coastal sea of the gulf of

tonkin and some proposals for monitoring and mitigating the negative impacts

5. Phạm Đức Ngoan, Nguyễn Văn Diễn và Ngô Vi Lam Sơn

Chất lượng nước và trầm tích vùng cửa sông và biển ven bờ Bắc Bộ

The quality of water and sediment in north estuaries and coastal waters

6. Vũ Tuấn Anh

Kết quả quan trắc một số kim loại nặng trong nước dải ven biển miền Nam

Monitoring results of some heavy metals in south coastal area

7. Lê Trọng Dũng, Trần Thị Minh Huệ

Muối dinh dưỡng (NO3, NO2, NH4, PO4), chlorophyll a, coliform tại Cửa Sót và

Cửa Khẩu - Hà Tĩnh

Nutrient parametters (NO3, NO2, NH4, PO4), chlorophyll a and coliform in Cua Sot

and Cua Khau - Ha Tinh

8. Hoàng Trung Du

Đánh giá mức độ nhiễm bẩn và tích lũy các chất hữu cơ khó phân hủy (ddts và pcbs)

trong môi trường trầm tích vịnh Nha Trang

Asessment of the contamination and accumulation of ddts and pcbs in sedimentary

environment of Nha Trang bay

9. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Đình Lân

Đánh giá tải lượng các chất ô nhiễm từ khu vực ven biển đưa vào vịnh Hạ Long

Bái Tử Long

Assessment of coastal landbased pollution loads discharging into Halong – Bai Tu

Long bays

10. Nguyễn Đình Huy

Thực trạng sử dụng các loại ngư cụ trên đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai và những tác

động đến môi trường

Uses of fishing gears in Tam Giang – Cau Hai lagoon and their impacts on the

environment

11. Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Duy Vĩnh và

Dương Thanh Nghị

Hiện trạng môi trường và các nguồn ô nhiễm vùng bờ biển Hải Phòng

Environmental status and pollution sources in Hai Phong coastal area

12. Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh, Trần Văn Quy; Đỗ Quang Huy

Đánh giá khả năng tích tụ sinh học chất ô nhiễm hữu cơ bền pcbs và pahs vùng vịnh

HLong

Assessment of bio - accumulation of pcbs and pahs in Ha Long bay

13. Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận

Đặc điểm phân bố các nguyên tố vi lượng trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên

Spatial distribution of trace elements in surface sediments of Tien Yen bay.

14. Phan Minh Th

Vật chất lơ lửng ở vịnh Nha Trang trong mối quan hệ phát triển bền vững du lịch

biển

Suspended sediment in nha trang bay and sustainable marine tourism

15. Phạm Thị Kha, Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Jean-Pascal Torréton, Chu

Văn Thuộc

Biến động hàm lượng amoni (NH4

+) trong nước vùngcửa sông Bạch Đằng

Change of amoni concentration (NH4

+) in Bach Dang estuary

16. Phạm Quỳnh Hương, Oxmann J.F., Nguyễn Văn Hiền, Lara, R.J.

The coupling between nutritional status and sediment bacteria in gành hào

17. Nguyễn Đình Thuất, Bùi Minh Lý, Võ Mai Như Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bình

Sử dụng chất cải biến hóa học và kỹ thuật tiêm mẫu nhiều lần trong quang phổ hấp

thụ nguyên tử lò graphít xác định một số nguyên tố kim loại trong nước biển

Use of the chemical modification and the multi-injection technique in the

electrothermal atomic absorption spectrometric determination of metals in seawater

18. Nguyễn Thị Thu Hiền; Trần Văn Nhân; Nguyễn Đức Cự; Nguyễn Thị Thanh

Hương

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa o- photphate trong hệ thống tuần hoàn nước nuôi

giống cá biển (ras) bằng công nghệ lọc sinh học ngập nước (sbf)

Research of o-photphate remove in recirculation aquaculture system (ras) for

rearing fish breeding by submerged biofilter (sbf)

19. Phan Minh Thụ, Nguyễn Đắc Kiên, Hoàng Xuân Thìn

Xử lý NH3/NH4

+

của nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng bằng zeolite: mô hình phòng thí

nghiệm

Treatment of NH3/NH4

+

in shrimp ponds using zeolite: indoor experiment

20. Nguyễn Đức Huỳnh

Cơ chế phát triển sạch (cdm) trong ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam cơ hội và

thách thức.

Clean development mechanism (cdm) in petrolium industrial of Vietnam –

opportunity and challenges

21. Trần Thị Liên, Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân

Diễn biến chất lượng nước đầm Lập An từ 2005 đến 2008

Changing of water quality in Lap An lagoon from 2005 to 2008

22. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu

Chất lượng môi trường nước tại các rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên

Water quality at coral reefs in the coastal area of Phu Yen province

23. Phạm Văn Sơn, Hứa Chiến Thắng

Tràn dầu, rò rỉ dầu và giải pháp khả thi, hiệu quả cho xử lý ô nhiễm dầu

Oil spills and sleaks, appropriate and pragmatic sollutions

24. Bùi Thị Ngọc Oanh, Quách Đình Hùng

Thử nghiệm mô hình động lực hệ thống môi trường stella giải bài toán ô nhiễm nước

mặt

Testing dynamic model of environmental systems stella for polluted surface water

problem

25. Nguyễn Đình Thuất, Bùi Minh Lý, Đặng Xuân Cường, Lâm Thu Ngân, Lê Như Hậu

Biến động tích tụ kim loại nặng trong một số loài rong

Changes in heavy metal accumulation (Cd, Pb, Hg and As) of the seaweeds

26. Nguyễn Thị Tằm

Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng hoạt động sinh kế của người dân xã Phú An lên môi

trường vùng đầm Sam - An Truyền thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Initial understanding of impacts of the inhabitans livelihood activities in Phu An

commune on the evironment

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net