Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo Dang Hoai Nhon

1. Bài công bố thuộc SCI, SCI-E: 04 trong đó có 3 bài SCI, 1 bài SCI-E,

1. Silvia Giuliani, Mario Sprovieri, Mauro Frignani, Nguyen Huu Cu, Cristian Mugnai, Luca Giorgio Bellucci, Sonia Albertazzi, Stefania Romano, Maria Luisa Feo, Ennio Marsella, Dang Hoai Nhon, 2008. Presence and origin of polycyclic aromatic hydrocarbon in sediments of nine coastal lagoons in Central Vietnam. Marine Pollution Bulletin, Vol. 56, issues 8, p.1504-1512, Elsevier. (SCI)

2. Rossano Piazza, Silvia Giuliani, Luca G. Bellucci, Critian Mugnai, Nguyen Huu Cu, Dang Hoai Nhon, Marco Vecchiato, Stefania Romano, Mauro Frignani, 2010. PCDD/Fs in sediments of  Central Vietnam coastal lagoons: in search of  TCDD. Marine Pollution Bulletin, Vol. 60, p. 2303-2310. (SCI)

3. Silvia Giuliani, Rossano Piazza, Luca Giorgio Bellucci, Nguyen Huu Cu, Marco Vecchiato, Stefania Romano, Cristian Mugnai, Dang Hoai Nhon, Mauro Frignani, 2011a. PCBs in Central Vietnam coastal lagoons: Levels and trends in dynamic environments. Marine Pollution Bulletin Vol. 62, 1013–1024. (SCI)

4. Silvia Giuliani, Stefania Romano, Clara Turetta, Nguyen Huu Cu, Luca Giorgio Bellucci, Gabriele Capodaglio, Cristian Mugnai, Dang Hoai Nhon, Mauro Frignani, 2011b. Soils and sediments of the Thua Thien-Hue Province (central Vietnam): recognizing trace element sources and the likely influence of natural events. Journal of Environmental Monitoring Vol. 13, 1383–1392. (SCI-E)

2. Bài công bố quốc tế thuộc ISSN, ISBN: 01

1. Stefania Romano, Cristian Mugnai, Silvia Giuliani, Clara Turetta, Nguyen Huu Cu, Luca Giorgio Bellucci, Dang Hoai Nhon, Gabriele Capodaglio, Mauro Frignani, 2012. Metals in Sediment Cores from Nine Coastal Lagoons in Central Vietnam. American Journal of Environmental Sciences Vol. 8, issue 2, p. 130-142. (ISSN 1553-345X)

3. Bài công bố thuộc tạp chí ngành quốc gia:

1.      Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Mai Lựu, 2009. Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ Cát Bà – Hạ Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 1, trang 125-135. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISSN: 1859-3097.

2.      Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Mạnh Thắng, Bùi Văn Vượng, 2009. Một số đặc trưng môi trường trầm tích đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tài nguyên và Môi trường biển, tập XIV, trang 115-124. Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISBN: 978-604-913-000-7

3.      Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Xuân Sinh, 2010. Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền bắc Việt Nam giai đoạn 1999-2009. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập 15, trang 147-160. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISBN: 978-604-913-015-1.

4.      Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Mai Lựu, Hoàng Thị Chiến, 2010. Hiện trạng chất lượng trầm tích ven bờ Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 10, số 3, trang 33-52. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.  ISSN: 1859-3097.

5.      Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Cử, 2010. Các chất ô nhiễm trong trầm tích tầng mặt các đầm phá ven bờ Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 48, số 2A, trang 804-814. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISSN:0866-708x.

6.      Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử,  Hoàng Thị Chiến, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Văn Vượng, 2010. Dinh dưỡng trong trầm tích tầng mặt ven bờ châu thổ sông Hồng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Các khoa học về Trái đất, trang 161-166. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISBN: 978-604-913-016-8.

7.      Nguyễn Thị Phương Hoa, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, 2010. Tình trạng ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo trong trầm tích ven bờ miền bắc. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển, tập XV, trang 71-80. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISBN: 978-604-913-015-1.

8.      Đặng Hoài Nhơn,  Phan Sơn Hải, Hoàng Thị Chiến, Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hải An, Vũ Mạnh Hùng, 2011. Lắng đọng trầm tích trên bãi triều Bàng La – Ngọc Hải, Hải Phòng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 11, số 1, trang 1-13. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISSN:1859-3097.

9.      Đặng Hoài Nhơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Đình Khang, Đinh Văn Nhân, Phan Sơn Hải, Phạm Tiến Đức, 2011. Tốc độ lắng đọng trầm tích và tích lũy một số kim loại trong trầm tích đới gian triều vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5, quyển 3, trang 544-555. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net