Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 169

1. Glynn P.W. and M.W. Colgan, "Defense of corals and enhancement of coral diversity
by territorial damselfishes”, Proceedings of the 6th International Coral Reef Symposium 2:
157-163 (1988).
2. Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, Hoang Xuan Ben and Nguyen Xuan Hoa, "Coral
reef monitoring for sustainable uses of resources around the islands group in the coastal
waters of south-west Vietnam”, Institute of Oceanography, Technical Report to UNEP
EAS/RCU, 27p (2003).
3. Nguyen Van Long, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang, Nguyen An Khang, Nguyen
Xuan Hoa, and Hua Thai Tuyen, "Marine biodiversity and resources of coral reefs in Phu
Quoc”, Institute of Oceanography, Special Report for Project Phu Quoc Island Coral Reef
and Seagrass Demonstration Site in framework of Project UNEP/GEF/SCS, 93p (2006).
4. Nguyễn Văn Long, Võ Sĩ Tuấn, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng và Hứa Thái
Tuyến, "Hiện trạng, xu thế và dự báo biến động đa dạng sinh học rạn san hô vùng ven bờ
từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam 1975 – 2010, Tiểu ban Khoa học Công nghệ Biển: 285-292
(2010).
5. Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng và Hứa Thái Tuyến, "Giám sát
đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật rạn san hô KBTB Phú Quốc”, Viện Hải dương học,
Báo cáo chuyên đề, 39 trang (2010).
6. Ohman M.C., Munday P.L., Jones G.P. and M.J. Caley, "Settelment strategies and
distribution patterns of coral reef fishes”, Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology 225: 219-238 (1998).
7. Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng và Hứa Thái
Tuyến, "Giám sát rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam: 1994 – 2007”, Nhà Xuất bản
Nông nghiệp, 108 trang (2008).
8. Vo Si Tuan, Nguyen Van Long, Hoang Xuan Ben, Hua Thai Tuyen, Phan Kim Hoang,
Nguyen Xuan Hoa and Dao Tan Hoc, "Monitoring of seagrass beds and coral reefs in Phu
Quoc Marine Protected Area”, Institute of Oceanography, Technical Report to WWF, 45p
(2009).
9. WWF Vietnam Marine Conservation Southern Survey Team, "Survey report on the
Biodiversity, Resource Utilization and Conservation Potential of Phu Quoc (An Thoi)
islands, Kien Giang Province”. Institute of Oceanography (Nha Trang, Vietnam) and
WWF. Unpublished Report, 80p (1994a).
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net