Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 177

1. Canadian Environmental Quality Guidelines. "Summary of Existing Canadian
Environmental Quality Guidlines”. Canada Environment Agency (2003).
2. Đỗ Quang Huy, Dương Thanh Nghị. "Xác định dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật
trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí”. Tạp chí Môi trường, Đại học Khoa
học Tự nhiên-ĐHQGHN (2001).
3. Dương Thanh Nghị, nnk. "Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hoá chất bảo vệ
thực vật trong mẫu sinh vật biển”. Báo cáo Nhiệm vụ cấp cơ sở. Lưu trữ tại Viện Tài
nguyên Môi trường Biển (2001).
4. Dương Thanh Nghị và cs. Đề tài ngành: "Nghiên cứu sự tích tụ PAHs, PCBs trong môi
trường nước, trầm tích, sinh vật vùng biển ven bờ, đề xuất giải pháp quản lý, ngăn ngừa
nguy cơ tích tụ trong môi trường biển(3vùng trọng điểm Bắc, Trung, Nam)”. Báo cáo tổng
kết Lưu trữ tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam(2009).
5. Dương Thanh Nghị và cs. Đề tài thành phố Hải Phòng: "Đánh giá khả năng tích tụ
chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nước, trầm tích và sinh vật
ven biển Hải Phòng”. Báo cáo tổng kết Lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải
Phòng(2010).
6. Gobas, F.A.P.C. 1993. A model for predicting the bioaccumulation of hydrophobic
organic chemicals in aquatic food-webs: Application to Lake Ontario. Ecological
Modeling 69: 1-17.
7. Cao thu Trang, Vũ Thị Lựu, Dương Thanh Nghị, nnk. "Đề tài: Đánh giá khả năng tích
tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam”. Báo cáo tổng kết lưu
tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển (2007).
8. Phạm Hùng Việt. "Nghiên cứu sự tồn lưu và vận chuyển của các hóa chát gây rối loạn
nội tiết tố (EDCs) tại một số vùng ven biển Việt nam”. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hợp tác
quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị đinh thư Việt Nam – Hàn Quốc. Đại học Quốc
Gia Hà Nội (2007).
9. Phạm Thị Kha, Dương Thanh Nghị, Cao Thị Thu Trang. "Đánh giá bước đầu về
Hydrocacborn thơm đa vòng(Polycyclic Aromatic Hyfrocarbons) trong trầm tích vùng
biển ven bờ Hải Phòng”. Tuyển Tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập XV. Nhà xuất
bản khoa học tự nhiên và công nghệ (2010).
10. U.S. EPA. 1995. Great Lakes Water Quality Initiative technical support document for
the procedure to determine bioaccumulation factors. EPA-820-8-005, NTIS PB95187290,
185pp.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net