Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 176

1. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, 2007. Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2006.
NXB Thống kê, Hà Nội, 2007.
2. Nguyễn Đình Hoè, 1997. Báo cáo chuyên đề: "Tác động của hoạt động khai thác than
đến môi trường vùng biển ven bờ thành phố Hạ Long (từ Bãi Cháy đến Cửa Ông)”.
Thuộc đề tài "Đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác than Quảng Ninh”.
3. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2002. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB
KHKT, Hà Nội, 2002.
4. JICA, 1999. Nghiên cứu quản lý môi trường Vịnh Hạ Long. Dự thảo báo cáo cuối cùng.
Tập III, Báo cáo bổ trợ 1. Lưu ở Viện Tài nguyên và môi trường biển.
5. UBND tỉnh Quảng Ninh, 2007. Báo cáo tổng kết "Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng
Hạ Long - Cẩm Phả - Yên Hưng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Quyển
1, 2 và 3.
6. UNEP, 1984. Pollutants from land-based resources in the Mediterranean. UNEP
Regional Seas Reports and Studies No. 32.


1. Nguyễn Quang Vinh Bình, "Nghề cá trên đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tài liệu
tập huấn về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biến và đầm phá tỉnh
Thừa Thiên Huế, Huế 2009.
2. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Nord – Pas de Calais, "Hiểu biết để phát triển bền
vững”, Huế 2003.
3. UBND tỉnh Thừa Thiê Huế, Dự án VNICZM, "Chiến lược quản lý tổng hợp vùng
bờ”, Huế 2004.
4. Viện Tài nguyên và Môi trường biển Hải Phòng, "Tài nguyên và môi trường đầm
phá Tam Giang – Cầu Hai”, Dự án IMOLA Huế GCP/VIE/029/ITA - 2007.

1. Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2010. Báo cáo tổng kết Đề tài "Đánh giá hiện
trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên quản lí tổng hợp vùng bờ biển Hải
Phòng”.
2. Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2010. Báo cáo tổng kết Đề tài "Lập luận chứng
khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây
Vịnh Bắc Bộ”.
3. Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2010. Báo cáo tổng kết Đề tài "Đánh giá khả
năng tích tụ các chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nước, trầm
tích và sinh vật ven bờ biển Hải Phòng”.
4. Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 2010. Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu
đánh giá lan truyền các chất gây ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng bằng
mô hình toán học”.
Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net