Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 138

1. Đỗ Bạt, Nguyễn Địch Dỹ, Phan Huy Quynh, Phạm Hồng Quế, Nguyễn Quý Hùng, Đỗ
Việt Hiếu, 2007. Địa tầng các bể trầm tích Kainozoi Việt Nam, Địa chất và Tài
nguyên Dầu khí Việt Nam, trang 143-178
2. Lê Văn Cự và nnk. 1985 Sơ đồ liên hệ địa tầng Đệ Tam một số bồn trũng Kainozoi ở
Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKTĐC Việt Nam lần 2, T.2; tr.75-80, Hà
nội.
3. Nguyễn Hiệp (chủ biên) và nnk, 2007. Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam. Nhà
xuất bản KH KT, Hà nội.
4. Quy phạm địa tầng Việt Nam, 1994. Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội. 75 tr.
5. Trần Văn Trị (chủ biên) và nnk, 2009.Địa chất và Tài nguyên Việt Nam.
6. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nội. 589 tr.
7. Tống Duy Thanh, Vũ Khúc (chủ biên), 2005. Các phân vị địa tầng Việt Nam. Nhà
xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Bùi Minh Tâm (chủ biên), 2010. Hoạt động magma Việt Nam. Viện Khoa học Địa
chất & Khoáng sản - Hà Nội.
2. Condic K.C., 1988. Plate tectonic & Crustal evolution. Third edition. New Mexico.
3. Faure G., 2001. Origin of Igneous Rocks. The Isotopic Evidences. Springer - Verlag.
Heidelberg.
4. McClloch M.T. & Chappell, B.W., 1982. Nd isotopic characteristics of S - and I - type
granites. Earth. Planet. Scie. Lett., 58, 51 - 64.
5. Hoàng Văn Quý, 2000. Discovery history and formation mechanism of oil body in
before Cenozoic basement rocks at White Tiger field. Oil and gas magazine, 8, 20.
6. Phạm Hồng Quế, 2000. The basement rocks at Cuu Long basin: Composition,
distribution, alteration and their relationship to oil reservoirs ability. Science and
Technology conference 2000 "Oil industry at the beginning of 21st century”,
Petrovietnam.
7. Phạm Huy Long, Trịnh Văn Long and others, 1996. Formation source, fracture - fault
properties of basement granitoid rocks at White Tiger - Dragm and near regions.
Research Report of Vietsovpetro.
8. Phạm Trung Điền, Ngô Thường San, 2000. Porosity of granitoid basement in Cuu
Long basin. Collected works of science and technology conference oil and gas
celebrating 20th - year foundation of Vietsovpetro and 100th milion tons exploitation.
9. Pitcher W.S., 1993. The Nature and Origin of Granites. Blackic Academic &
Professional. London.
10. Rollinson H.R., 1993. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation,
Interpretation. Longman Group Lmt. London.
11. Trần Lê Đông & Kireev F.A., 1996. Intrusive magmatic rocks complexes and
formation characteristics of granitoid basement at White Tiger oil-field. Science
report celebrating 15 - year foundation of Vietsovpetro 1981 - 1996.
12. Trần Văn Trị & Vũ Khúc (đồng chủ biên), 2009. Địa chất & Tài nguyên Việt Nam.
NXB KH&CN. Hà Nội.
13. Vũ Như Hùng, Trịnh Văn Long et al., 2008. Petrology of basement granitoid at White
Tiger and Dragon oil-fields and adjacent area within Cuu Long basin. Fractured
basement reservoirs - Scie. & Tech. Pub. Hà Nội, 39 - 50.
14. Wilson M. 1989. Igneous Petrogenesis. A global tectonic Approach. London.
15. White W., 1998. Isotope Geochemistry. Cornell University, US.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net