Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 81

1)            Trần Đức Thạnh, 1998. Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long. Nhà xuất bản          Thế Giới.

2)            Trần Đức Thạnh, 1999. Một số vấn đề cơ bản về địa môi trường ven bờ Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học & Kỹ thuật. Hà Nội. Tập VI.

3)            Trần Đức Thạnh và nnk, 1999. Kết quả bước đầu sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu phân bố cỏ biển, rong biển và san hô ở Miền Trung Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ IV. NXB.       Thống kê. Hà Nội.

4)            Thanh TD, Huy DV et all, 1999. Application of ADEOS/AVNIR data to the study of tidal wetland distrilution in the Da Nang - Hoi An area. Asia-Pacific Remote Sensing ang GIS Journal. Vol.12.N0 1.

5)            Thanh TD, 1999. Risk of Tu Hien Inlet closure in Tam Giang-Cau Hai lagoon. Jounal of Geology Series B. N0 13-14.

6)            Thanh TD, 1999. Landscape diversity in relation to biodiversity and some concerns in the management of the coastal areas of Quang Ninh. Proc. Con.: "Management and concervation of coastal biodiversity in VietnamHalong City.

7)            Trần Đức Thạnh và Đinh Văn Huy, 2000. Tổng quan về tai biến sa bồi và xói lở bờ biển Việt Nam. Hoạt động khoa học. Số 1. Hà Nội.

8)            Trần Đức Thạnh và nnk, 2001. ảnh hưởng hoạt động của con người đối với môi trường ven bờ biển Việt Nam trong mối quan hệ tương tác lục- địa biển. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học & Kỹ thuật. Hà Nội. Tập VIII.

9)            Thanh TD & Waltham T, 2001. The oustanding value of the geology of Ha Long Bay. Advances in Natural Sciences, Vol.2, No.3.

10)       Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Chu Hồi. 2002. Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai: Giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa. Nghiên cứu Huế. Tập III. Trung Tâm NC Huế xuất bản.

11)       Thanh TD, Huy DV et all, 2002. The impact  of human activities on Vietnamese rivers and coasts. LOICZ Reports and Studies. No.26. Netherlands.

12)       Thanh TD & Nam D, 2002. Valuation of Tam Giang-Cau Hai lagoon ecosystem and the need for its conservation. Proc. Ecotone X: Ecosystem valuation for assessing funtions of coastal ecosystems in Southeast Asia. Hanoi.

13)       Trần Đức Thạnh và Đỗ Đình Chiến, 2002. ảnh hưởng của các đập chứa trên lưu vực đối với môi trường sinh thái ven bờ. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học & Kỹ thuật. Hà Nội. Tập IX.

 

 

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net