Trang chủ
Thống kê

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tổng số truy cập:
56.831

Cong bo 147

1. Baidin S.S, 1971. Các giai đoạn phát triển vùng cửa sông. Matskva (bản tiếng Nga).
2. Nguyễn Văn Cư và nnk, 1988. Kết quả bước đầu nghiên cứu động lực các vùng cửa
sông thuộc hệ thống Sông Hồng, sông Thái Bình. Báo cáo Khoa học tại hội nghị địa lý
toàn quốc, Hà Nội.
3. Nguyễn Địch Dỹ và nnk, 2010. Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích
Holocen- hiện đại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững.
Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, KC09.06/06-10. Hà Nội.
4. Lương Phương Hậu, 2005. Động lực học và công trình cửa sông. Nhà xuất bản Xây
dựng, Hà Nội.
5. Hoa Mạnh Hùng, 2003. Đánh giá tình hình biến động vùng cửa sông ven biển Định An
qua các tư liệu viễn thám. Hà Nội.
6. Vũ Văn Phái, 1988. Hình thái các cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí khoa
học địa lý. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
7. Nguyễn Bá Quỳ, 1994. Một số vấn đề diễn biến vùng cửa sông dưới ảnh hưởng của
triều và lũ. Luận án Tiến sỹ Đại học Thủy Lợi. Hà Nội
8. Nguyễn Ngọc Thụy và nnk, 1998. Thủy triều trong các cửa sông vùng ven biển Việt
Nam. Hà Nội.

1. Bakiiz H. , J. Wang, and Y. Chen (1999); A Regional GPS Network Solution fop
Monitoring Deformations of the Southeastern Eurasian Plate; GPS Solutions, Vol. 2,
No. 4, p. 44-55;
2. Becker M. , E. Reinhart, Soeb Bin Nordin, D. Angermann, G. Michel, and C. Reigber
(2000); Improving the velocity field in South and South-East Asia: The third round of
GEODYSSEA; Earth Planets Space, v. 52, p721-726;
3. Beavan, J., P. Tregoning, M. Bevis, T. Kato, and C. Meertens (2002), Motion and
rigidity of the Pacific Plate and implications for plate boundary deformation, J.
Geophys. Res., 107(B10), 2261, doi:10.1029/2001JB000282.
4. Bock,Y., L. Prawirodirdjo, J. Genrich, C. Stevens, R. McCaffrey, C. Subarya, S.
Puntodewo, and E. Calais (2003), Crustal motion in Indonesia from Global Positioning
System measurements, J. Geophys. Res., 108(B8), 2367, doi:10.1029/2001JB000324.
5. Chamote-Rooke, N., and X. L. Pichon (1999), GPS determined eastward Sundaland
motion with respect to Eurasia confirmed by earthquake slip vectors at Sunda and
Philippine Trenches, Earth Planet. Sci. Lett., 173, 439- 455.6. Duquesnoy, T., O. Bellier, M. Sebrier, M. Kasser, C. Vigny, F. Ego, I. Baha, E.
Putranto, and I. Effendi (1999), Geodetic study of a seismic segment of the Great
Sumatran Fault (Indonesia), Bull. Soc. Geol. France, 170(1), 25- 30.
7. England, P., and G. Houseman (1986), Finite strain calculations of continental
deformation: 2. Comparison with the India-Asia collision zone, J. Geophys. Res.,
91(B3), 3664-3676.
8. Galgana G., M. Hamburger, R. McCaffrey, E. Corpuz, Q. Chen , 2007. Analysis of
crustal deformation in Luzon, Philippines using geodetic observations and earthquake
focal mechanisms, Tectonophysics 432 (2007) 63-87.
9. Gan W., Zhang P. , Shen Z. K., Niu Zh., Wang M. ,Wan Y., Zhou D., Cheng , 2007.
Present-day crustal motion within the Tibetan Plateau inferred from GPS
measurements, J. VOL. 112, B08416, doi:10.1029/2005JB004120
10. Iwakuni, M., T. Kato, H. Takiguchi, T. Nakaegawa, and M. Satomura (2004), Crustal
deformation in Thailand and tectonics of Indochina peninsula as seen from GPS
observations, Geophys. Res. Lett., 31, L11612, doi:10.1029/2004GL020347.
11. King, R., F. Shen, B. Burchfiel, L. Royden, E. Wang, Z. Chen, Y. Liu, X. Zhang, J.
Zhao, and Y. Li (1997), Global Positioning System measurements from eastern Tibet
and their implications for India/Eurasia intercontinental deformation, Geology, 25(2),
179-182.
12. Leloup, P., R. Lacassin, P. Tapponnier, U. Scharer, D. Zhong, X. Liu, L. Zhang, S. Ji,
and Phan Trong Trinh (1995), The Ailao Shan-Red River shear zone (Yunnan, China),
Tertiary transform boundary of Indochina, Tectonophysics, 251(1- 4), 3 - 84.
13. McCaffrey, R. (1991), Slip vectors and stretching of the Sumatran fore arc, Geology,
19(9), 881- 884.
14. McCaffrey, R., P. Zwick, Y. Bock, L. Prawirodirdjo, J. Genrich, C. Stevens, S.
Puntodewo, and C. Subarya (2000), Strain partitioning during oblique plate
convergence in northern Sumatra: Geodetic and seismologic constraints and numerical
modeling, J. Geophys. Res., 105(B12), 28,363-28,376.
15. Michel, G. W., M. Becker, D. Angermann, C. Reigber, and E. Reinhart (2000), Crustal
motion in E- and SE-Asia from GPS measurements, Earth Planets Space, 52(10), 713-
720.
16. Michel, G., et al. (2001), Crustal motion and block behaviour in SE-Asia from GPS
measurments, Earth Planet. Sci. Lett., 187, 239- 244.
17. Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Quang Vinh, 2008. Ứng
dụng công nghệ GPS trong việc xác định chuyển dịch kiến tạo hiện đại, biến dạng mặt
đất và công trình, Địa Kỹ Thuật , Năm thứ 12, số 2.
18. Nguyễn Đình Xuyên & nnk., Nghiên cứu đáng giá độ nguy hiểm sóng thần ở vùng biển
Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh. "Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện
KH&CNVN” (2007)..19. Nguyễn Hồng Phương, 2004. "Bản đồ độ nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông.
Tc Các khoa học về Trái đất”, v 26(2) tr 97-111.
20. Niu Z., Wang M. Et al. Contemporary velocity field of crustal movement of Chinese
mainland from Global Positioning System measurments, Chinese Science Bulletin
2005, 50, 1-3.
21. Phạm Văn Thục và Nguyễn Thị Kim Thanh, 2004. "Phân vùng động đất khu vực Biển
Đông Việt Nam và ven bờ”. TC Địa chất, loạt A, số 285 (11-12).
22. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Nguyễn Văn Hướng,
Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Quang Xuyên, Vũ
Tuấn Hùng, Nguyễn Huy Thịnh, Trần Quốc Hùng, Lê Minh Tùng, Đinh Văn Thế, Bùi
Thị Thảo, Nguyễn Việt Tiến và Nguyễn Tuấn Anh, (2009). Kết quả ban đầu về tốc độ
chuyển dịch kiến tạo hiện đại trên Biển Đông, Tạp chí Địa chất số: 310/1-2
23. Peltzer, G., and F. Saucier (1996), Present-day kinematics of Asia derived from
geologic fault rates, J. Geophys. Res., 101, 27,943-27,956.
24. Prawirodirdjo, L., and Y. Bock (2004), Instantaneous global plate motion model from
12 years of continuous GPS observations, J. Geophys. Res., 109, B08405, doi:10.
1029/2003JB002944.
25. Prawirodirdjo, L., et al. (1997), Geodetic observations of interseismic strain
segmentation at the Sumatra subduction zone, Geophys. Res. Lett., 24(21), 2601-2604.
26. Rangin, C., X. L. Pichon, S. Mazzotti, M. Pubellier, N. Chamot-Rooke, M. Aurelio, A.
Walpersdorf, and R. Quebral (1999), Plate convergence measured by GPS across the
Sundaland/Philippine Sea plate deformed boundary: The Philippines and eastern
Indonesia, Geophys. J. Int., 139, 296- 316.
27. Replumaz, A., R. Lacassin, P. Tapponnier, and P. Leloup (2001), Large river offsets
and Plio-Quaternary dextral slip rate on the Red River fault (Yunnan, China), J.
Geophys. Res., 106(B1), 819- 836.
28. Shen, Z.-K., C. Zhao, A. Yin, Y. Li, D. D. Jackson, P. Fang, and D. Dong (2000),
Contemporary crustal deformation in east Asia constrained by Global Positioning
System measurements, J. Geophys. Res., 105(5), 721-734.
29. Shen, Z. K., J. Lu, M. Wang, and R. Burgmann (2005), Contemporary crustal
deformation around the southeast borderland of the Tibetan Plateau, J. Geophys. Res.,
110, B11409, doi:10.1029/2004JB003421.
30. Simons, W. J. F., B. A. C. Ambrosius, R. Noomen, D. Angermann, P. Wilson, M.
Becker, E. Reinhart, A. Walpersdorf, and C. Vigny (1999), Observing plate motions in
S. E. Asia: Geodetic results of the GEODYSSEA project, Geophys. Res. Lett., 26(14),
2081- 2084.
31. Simons, W. J. F., A. Socquet, C. Vigny, B. A. C. Ambrosius, S. Haji Abu, Chaiwat
Promthong, C. Subarya, D. A. Sarsito, S. Matheussen, P. Morgan, and W. Spakman,2007. A decade of GPS in Southeast Asia: Resolving Sundaland motion and
boundaries, J. Geophys. Res., VOL. 112, B06420, doi:10.1029/2005JB003868,
32. Socquet, A., W. Simons, C. Vigny, R. McCaffrey, C. Subarya, D. Sarsito, B.
Ambrosius, and W. Spakman (2006a), Microblock rotations and fault coupling in SE
Asia triple junction (Sulawesi, Indonesia) from GPS and earthquake slip vector data, J.
Geophys. Res., 111, B08409, doi:10.1029/2005JB003963.
33. Socquet, A., C. Vigny, N. Chamot-Rooke, W. Simons, C. Rangin, and B. Ambrosius
(2006b), India and Sunda plates motion and deformation along their boundary in
Myanmar determined by GPS, J. Geophys. Res., 111, B05406,
doi:10.1029/2005JB003877.
34. Tapponnier, P., G. Peltzer, A. Y. Ledain, R. Armijo, and P. Cobbold (1982),
Propagating extrusion tectonics in Asia—New insights from simple experiments with
plasticine, Geology, 10(12), 611- 616.
35. Trần Đình Tô, Nguyễn Trọng Yêm (2004): Chuyển động hiện đại vỏ Trái đất lãnh thổ
Việt Nam theo số liệu đo GPS. Tạp chí các khoa học về Trái đất; 26(4),12/2004, tr.579-
586, Hà Nội.
36. Vigny, C., A. Socquet, C. Rangin, N. Chamot-Rooke, M. Pubellier, M.-N. Bouin, G.
Bertrand, and M. Becker (2003), Present day crustal deformation around Sagaing Fault,
Myanmar, J. Geophys. Res., 108(B11), 2533, doi:10.1029/2002JB001999.
37. Vigny, C., et al. (2005), Insight into the 2004 Sumatra-Andaman earthquake from GPS
measurements in southeast Asia, Nature, 436, 201-206, doi:10.1038/nature03937.
38. Vũ Thanh Ca chủ biên, Các kịch bản cảnh báo sóng thần trên Biển Đông. "Báo cáo dự
án Xây dụng bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng bờ biển Việt Nam”. Viện
KTTV &MT - Bộ TN-MT, (2008).
39. Vy Quốc Hải (2004): So sánh kết quả xử lý số liệu GPS của lưới địa động lực bằng
phần mềm GPSurvey 2.35 và Bernese 4.2. Tạp chí các khoa học về Trái đất-
26(4),12/2004, tr.418-425, Hà Nội.
40. Vy Quốc Hải (2007); Kết quả bước đầu xác định chuyển động vỏ Trái đất bằng số liệu
GPS vùng lân cận chấn tâm động đất Sumatra ngày 26/12/2004. Tạp chí Địa chất; loạt
A, số 302, 9-10/2007, tr.1-9.
41. Wang, Q., et al. (2001), Present-day crustal deformation in China constrained by Global
Positioning System measurements, Science, 294, 574- 577.
42. Zhang, P., Z. Shen, M. Wang, W. Gan, R. Burgmann, P. Molnar, Q. Wang, Z. Niu, J.
Sun, J. Wu, H. Sun, and X. You (2004), Continuous deformation of the Tibetan Plateau
from Global Positioning System data, Geology, 32, 809-812.

Mời xem chi tiết tại http://bienxanh.net